Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje o okončanim postupcima

4. mart 2020.

Odsjek za sprječavanje sukoba interesa javnih funkcionera u Agenciji za sprječavanje korupcije je po službenoj dužnosti, u skladu sa članom 78 Zakona o sprječavanju korupcije, a na osnovu sopstvenih saznanja i provjere medijskih navoda, pokrenuo i okončao pet upravnih postupaka zbog povrede pravila koja se odnose na sprječavanje sukoba interesa i ograničenja u vršenju javnih funkcija, i to u odnosu na javne funkcionere, koji obavljaju javnu funkciju na lokalnom nivou:

- Miljan Anđić, član odbora direktora “Komunalno” Berane;

- Redžep Taganović, predsjednik Izvršnog odbora Turističke organizacije Ulcinj;

- Ilija Dakić, član upravnog odbora d.o.o. “Sportsko rekreativni centar Budva”;

- Ljubomir Popović, odbornik u SO Tivat i

- Faruk Agović, odbornik u SO Rožaje.

Odluke koje je donijela Agencija u predmetnim postupcima su objavljene na linku Sukob interesa – Odluke i akta.

Jasnost, preciznost i kumulativna povezanost zakonskih ograničenja propisanih odredbama Zakona o sprječavanju korupcije, određuju značaj imperativne norme da je javni funkcioner dužan da svoju funkciju vrši na način da javni interes ne podredi privatnom, kao i da ne izazove sukob interesa u vršenju javne funkcije.

Naime, polazeći od potrebe za efikasnom zaštitom demokratskog društva, vladavine prava i javnog interesa pred korupcijom, zakonodavac je propisujući ograničenja za javnog funkcionera propisao ista u cilju nepristrasnog postupanja organa vlasti i starješine organa državne, odnosno lokalne uprave, i ta postupanja neophodna su za ostvarivanje legitimnog cilja visokog stručnog kvaliteta i moralnog integriteta za rad, kako u državnim, tako i lokalnim organima.

Iz navedenog, proizilazi zabrana ostvarivanja nespojivih funkcija/dužnosti i primanja dvostrukih naknada u toku obavljanja javne funkcije.

U cilju efikasne prevencije slučajeva sukoba interesa Odsjek za sprječavanje sukoba interesa će nastaviti sa postupcima kontrole medijskih navoda u cilju sprječavanja sukoba interesa, sticanja prihoda suprotno odredbama ZSK, koji ukazuju na mogućnost postojanja sukoba interesa i kršenja zakonskih ograničenja u vršenju javnih funkcija.

Nadalje, Agencija je u postupku kontrole zakonskih ograničenja došla do podataka koji nijesu u njenoj nadležnosti, i iste podatke dostavila nadležnom organu.

S tim u vezi, u prethodna tri mjeseca Agencija je nadležnim inspekcijskim službama dostavila tri predmeta koji su započeti pred Agencijom.

U jednom od njih, nakon okončanog upravnog postupka koji se odnosio na povredu ograničenja u vršenju javne funkcije (javni funkcioner je obavljao i funkciju izvršnog direktora firme čija je djelatnost hotelski smještaj) ovlašćeni službenici Odsjeka za sprječavanje sukoba interesa su utvrdili da prihodi javnog funkcionera ostvareni rentiranjem hotelskog smještaja nijesu identični prihodu prijavljenom Poreskoj upravi, nakon čega je predmet sa dokazima proslijeđen organu, koji je utvrdio nepravilnosti i taj predmet okončao izricanjem novčane kazne (provjera medijskih navoda).

Novosti