Agencija za sprječavanje korupcije

Podaci za IV kvartal 2019. godine o postupcima koje je pokrenula ASK

7. februar 2020.

Agencija za sprječavanje korupcije vrši kontrolu nad primjenom odredbi Zakona o sprječavanju korupcije, kao i Zakona o finansiranju političkih subjekata izbornih kampanja i Zakona o lobiranju.

U periodu od 1. oktobra do 31. decembra 2019. godine, nakon sprovedenih upravnih postupaka Agencija je donijela 24 Odluke i utvrdila 16 kršenja zakona, u oblastima sprječavanja sukoba interesa i poštovanja ograničenja u vršenju javnih funkcija.

Dodatno, postupajući po zahtjevima javnih funkcionera i organa vlasti, ASK je u navedenom periodu dala i 57 Mišljenja o sukobu interesa i ograničenjima u vršenju javnih funkcija, koja su obavezujuća za javne funkcionere. Svi javni funkcioneri su ispoštovali data Mišljenja ASK.

S tim u vezi, na osnovu Odluka i Mišljenja ASK, ovom organu je od 1.10.2019. do 31.12.2019. dostavljeno ukupno 15 obavještenja o datim ostavkama javnih funkcionera. Detaljniji podaci o ostavkama se nalaze u Tabeli 1. Takođe, na osnovu Odluka koje je donijela ASK u ovoj oblasti, organi vlasti su prema javnim funkcionerima izrekli četiri opomene sa mjerom upozorenja, jedno obavještenje da je organ vlasti konstatovao prestanak mandata funkcioneru i jedno obavještenje da će organ u kojem javni funkcioner vrši javnu funkciju preduzeti odgovarajuće mjere, o čemu je izvješteno u Tabeli 2.

Nadalje, u ASK je u IV kvartalu 2019. u oblasti provjere prihoda i imovine javnih funkcionera, donijela 17 odluka sa utvrđenim kršenjim zakona u toj oblasti. Podaci o mjerama koje su izrekli organi vlasti na osnovu odluka ASK u ovoj oblasti su u Tabeli 3.

Konačno, zbog sumnje u kršenje odredbi Zakona o sprječavanju korupcije i Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, ASK je nadležnim sudovima podnijela 84 zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka i izdala 20 prekršajnih naloga.

Ukupan iznos novčanih sankcija koje su izrekli sudovi je 22.840€, a dodatno su realizovani prekršajni nalozi koje je izrekla Agencija u iznosu od 5.140€.

Detaljni podaci o prekršajnim postupcima su u Tabeli 4.