Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 44. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

15. mart 2021.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet ASK je na današnjoj sjednici usvojio Izvještaj o radu ASK za 2020. godinu, kao i Izvještaj o izvršenju Budžeta ASK za 2020. godinu.

Usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Statuta ASK, kojom se, između ostalog, regulišu pitanja koja se odnose na uspostavljanje unutrašnje revizije finansijskog poslovanja u ASK, prenos ovlašćenja od strane direktora na zaposlene, uvodi se opšta odredba koja se odnosi na unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u ASK, i precizira predsjedavanje konstitutivnom sjendicom Savjeta ASK.

Kada je u pitanju Izvještaj o radu za 2020. godinu, Savjet ASK je ocijenio da su u prethodnoj godini godini postignuti su mjerljivi rezultati i u najvećoj mjeri ispunjeni, a u pojedinim oblastima i premašeni, svi ciljevi zacrtani Planom rada.

U izvještajnom periodu pokrenuta su ukupno 344 upravna postupka u oblastima sprječavanja sukoba interesa i povrede ograničenja u vršenju javnih funkcija, provjere imovine i prihoda javnih funkcionera i u vezi izbora održanih 30. avgusta 2020. godine. Kršenje zakona utvrđeno je u 109 postupaka.

Tokom 2020. Upravni sud je donio 13 presuda po tužbama na akte ASK u oblasti sprječavanja sukoba interesa i povrede ograničenja u vršenju javnih funkcija, te provjere imovine i prihoda javnih funkcionera. U 8 slučajeva su poništene odluke ASK i vraćene na ponovni postupak, dok su 3 tužbe odbačene, odnosno potvrđene odluke Agencije, dok je u 1 predmetu tužilac odustao od tužbe protiv odluke ASK, dok je jedan postupak obustavljen.

U vezi tužbi uloženih na akte ASK u postupcima po prigovorima zbog sumnji u kršenje ZFPSiIK tokom izborne kampanje za izbore održane u avgustu, Upravni sud je u 2020. donio 34 rješenja po tužbama i u svima su odbijene.

Tokom 2020. godine, Agencija je zbog kršenja antikorupcijskih zakona pokrenula ukupno 552 prekršajna postupka, od čega su u 81,6% izrečene sankcije. Ukupan iznos novčanih kazni, uključujući i realizovane naloge, iznosi 89.659€.

U oblasti sprječavanja sukoba interesa i ograničenja u vršenju javnih funkcija, Agencija je,dala 135 Mišljenja koja su obavezujuća za javne funkcionere i donijela 63 Odluke, od kojih je u 60,3% utvrđeno kršenje Zakona.

Na osnovu datih mišljenja i donijetih odluka, 41 javni funkcioner je podnio ostavku na javnu funkciju, dok je jedan razriješen funkcije. Osim toga, javni funkcioneri podnijeli su 16 ostavki na dužnosti u privrednim društvima.

U 2020. godini je zabilježen rast broja prijavljenih poklona, sponzorstava i donacija. Prijavljeno je za 14,2% više donacija, a zabilježen je i konstantan trend rasta prijavljenih donacija od početka rada ASK. Takođe, za 3,8% je porastao broj prijavljenih poklona, dok je broj prijavljenih sponzorstava veći za 13,3% u odnosu na prethodnu godinu.

Agencija je u potpunosti realizovala Godišnji plan provjera izvještaja o prihodima i imovini i premašila broj planiranih provjera. Tokom 2020. godine, 95,5% javnih funkcionera i 99,9% državnih službenika je dostavilo izvještaje u zakonskom roku. Broj prekršajnih postupaka u oblasti prijave imovine i prihoda za 27,4% je veći nego 2019. godine.

Krajem 2020. godine započeto je i praćenje tzv. stila života javnih funkcionera, a na osnovu medijskih napisa i drugih saznanja Agencije.

Tokom izbornog procesa u 2020. godini, Agencija je vršila suštinsku kontrolu aktivnosti, prikupljenih i utrošenih sredstava u toku kampanje političkih subjekata, te kontrolisala poštovanje propisanih obaveza, zabrana i ograničenja upotrebe javnih resursa u kampanji od strane obveznika Zakona.

U 2020. godini podnijeto je 75 prijava zviždača. U tri postupka po prijavama je utvrđeno postojanje ugrožavanja javnog interesa i date su četiri preporuke zakonskim obveznicima za unapređenje transparentnosti i otklanjanje korupcijskih rizika. Takođe, ASK je pokrenula i tri postupka po službenoj dužnosti.

Podnijeta su tri zahtjeva za zaštitu zviždača, a ASK je u izvještajnom periodu okončala postupke po tri zahtjeva za zaštitu iz 2019. i u dva predmeta donijela mišljenja u kojima je utvrdila da je nastala šteta po zviždača. U tom smislu ASK je dala ukupno četiri preporuke poslodavcu o tome šta treba preduzeti da bi se nastala šteta otklonila.

U oblasti donošenja i sprovođenja planova integriteta može se konstatovati visok stepen realizacije predviđenih aktivnosti, imajući u vidu da je Agenciji dostavljeno 679 izvještaja o sprovođenju plana integriteta za prethodnu godinu, dok je 98% organa vlasti imenovalo je menadžera integriteta i usvojilo plan integriteta.

Imajući u vidu broj registrovanih lobista (5 fizičkih lica) i podatak da je prvi lobista registrovan u novembru 2017. godine, sprovođenje Zakona o lobiranju i dalje ostaje izazov. Agencija je pristupila analizi normativnih rješenja iz oblasti lobiranja, jer su uočeni nedostaci primjene propisa u praksi.

Agencija je u 2020. donijela Mišljenje na Zakon o sportu i Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

Broj pokrenutih prekršajnih postupaka zbog kršenja odredaba zakona iz nadležnosti ASK tokom 2020. godine (552) je veći za 29,3% u odnosu na 2019., na šta je u najvećoj mjeri uticao rast prekršajnih postupaka zbog kršenja odredaba iz oblasti prijave imovine i prihoda javnih funkcionera. Pored toga, zabilježen je i veći broj postupaka zbog kršenja odredaba ZFPSiIK, u toku izborne kampanje u 2020. Agencija je pokrenula 87% manje prekršajnih postupaka u odnosu na broj prekršajnih postupaka pokrenutih u vezi izborne kampanje za parlamentarne izbore 2016. godine.

Agencija je ispunila sve obaveze koje proističu iz članstva Crne Gore u ključnim međunarodnim i regionalnim organizacijama koje definišu i prate sprovođenje standarda u oblasti antikorupcije i jačala kadrovske kapacitete ASK i obveznika zakona kroz projekte podrške. Takođe, Agencija je aktivno učetvovala u procesu pristupanja Crne Gore EU kroz Poglavlje 23, u dijelu mjera iz okvira svojih nadležnosti.

Intenzivirana je i produbljena saradnja ASK i NVO sektora i ojačana transparentnost kroz veću otvorenost prema medijima.

Prema nalazima redovnog godišnjeg istraživanja javnog mnjenja, povjerenje u rad ASK u borbi protiv korupcije ima 72,3 % ispitanika, što je za čak 10,7% više u odnosu na 2019. godinu. Agencija je i u ovom istraživanju na prvom mjestu među institucijama kojima bi građani prijavili korupciju, sa konstantnim trendom rasta povjerenja (36,7% u odnosu na 2016).

Budžet Agencije za 2020. godinu je iznosio 1.539.211,58 eura, od čega je utrošeno 1.270.622,03 eura (procenat izvršenja je 82,55).

Novosti