Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 70. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

28. april 2022.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Na današnjoj sjednici, Savjet Agencije za sprječavanje korupcije je razmatrao Prvi kvartalni izvještaj o sprovođenju Plana rada ASK za 2022. godinu.

Jednoglasno je pohvaljena efikasnost rada Agencije i konstatovano da se mjere iz Plana realizuju predviđenom dinamikom, saglasno utvrđenim strateškim ciljevima i indikatorima uspjeha.

U oblasti sprječavanja sukoba interesa i poštovanja ograničenja u vršenju javnih funkcija, ASK je dala 62 Mišljenja i donijela 12 Odluka u kojima je utvrđeno kršenje Zakona. Na osnovu Mišljenja i Odluka Agencije, tri javna funkcionera su podnijela ostavke.

Nastavljen je trend rasta prijavljenih donacija, pa je tako procenat prijavljenih donacija veći za 41,6% u odnosu na prethodnu godinu, dok je broj prijavljenih poklona četiri i po puta veći u odnosu na prethodnu godinu i najviše od početka rada ASK, a broj prijavljenih sponzorstava je petostruko veći u odnosu na prethodnu godinu.

Do 31. marta Agenciji je dostavljeno je ukupno 7.214 izvještaja o prihodima i imovini po raznim osnovima, od čega 5.608 redovnih godišnjih. U cilju pružanja podrške obveznicima podnošenja izvještaja, izrađen je priručnik za popunjavanje izvještaja o prihodima i imovini, a u predstojećem periodu, u saradnji sa UNDP, biće izrađen vodič u formi video prezentacije.

Imajući u vidu da su u I kvartalu 2022. održani lokalni izbori u Beranama i Ulcinju, te da je otpočela izborna kampanja za lokalne izbore u Tivtu (5. jun 2022), kapaciteti Agencije su velikim dijelom usmjereni na obavljanje poslova iz ovog dijela njenih nadležnosti.

Po svim osnovima rada nadležnog Odsjeka, izvršena je kontrola 2.909 dostavljenih izvještaja od strane obveznika ZFPSiIK o redovnom radu i u toku izbornih kampanja u opštinama Berane, Ulcinj i Tivat, kao i Mojkovac, Petnjica i Prijestonica Cetinje, gdje su izbori održani u decembru 2021. Agencija je uputila ukupno 107 upozorenja organima vlasti i političkim subjektima radi dostavljanja izvještaja u roku, kao i kod uočenih tehničkih nepravilnosti, a izvršeno je i 130 kontrola poštovanja zabrana i ograničenja u toku pomenutih izbornih kampanja. Tokom I kvartala nije bilo podnešenih prigovora zbog sumnji u kršenje Zakona tokom izborne kampanje.

U izvještajnom periodu bilo je 45 prijava zviždača, najviše od početka rada ASK na nivou prva tri mjeseca godine. Od ukupnog broja prijava zviždača, 22 su podnijete anonimno.

Pred Agencijom bilo je ukupno 176 prijava zviždača, uključujući prijave iz prethodnog perioda. Okončana su 4 postupaka po prijavama, od kojih je u jednom utvrđeno postojanje ugrožavanja javnog interesa (date 2 preporuke zakonskim obveznicima za unapređenje transparentnosti i otklanjanje korupcijskih rizika).

Pokrenuta su 4 postupka po službenoj dužnosti, zbog sumnje u postojanje ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije i nastavljen je rad na 4 ex officio postupka iz 2021. Okončana su dva postupka i u oba je utvrđeno postojanje ugrožavanja javnog interesa (date su 2 preporuke zakonskom obvezniku za unapređenje transparentnosti i otklanjanje korupcijskih rizika).

Nadležnim tužilaštvima ustupljen je jedan predmet iz 2021. godine na dalje postupanje, a koji je u toku, dok nije bilo predmeta proslijeđenih drugim nadležnim organima.

U I kvartalu 2022. godine, podnijet jedan zahtjev za zaštitu zviždača, a nastavljen je rad na postupku po zahtjevu za zaštitu iz 2021. godine (oba postupka su u toku).

U izvještajnom periodu, šest organa vlasti je prvi put usvojilo i Agenciji dostavilo plan integriteta. Do 31. marta Agenciji je dostavljeno 180 izvještaja o sprovođenju plana integriteta u 2021. godini. U vezi sa Metodologijom za procjenu primjene antikorupcijskih mjera, koju je Agencija 2021. razvila u saradnji sa UNDP, nakon prikupljanja podataka od institucija, u I kvartalu 2022. uslijedila je verifikacija ispunjenosti pokazatelja, dodjeljivanje bodova organima i izrada pojedinačnih izvještaja o procjeni primjene antikorupcijskih mjera u organima koji su dostavili dokumentaciju. Osim izvještaja za pojedinačne organe, izrađena su i dva sektorska izvještaja, koja sadrže ključne nalaze i preporuke na nivou sektora državne uprave, odnosno socijalne i dječje zaštite, kao i listu svih organa u sektoru, rangiranih po učinku koji su ostvarili u pilot fazi projekta.

Agencija je u I kvartalu obrazovala Komisiju za polaganje ispita za obavljanje poslova lobiranja i objavila jedan poziv za prijavljivanje kandidata za polaganje ispita za obavljanje poslova lobiranja. U I kvartalu Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava nastavilo je da radi na Nacrtu Zakona o lobiranju, usklađujući ga sa komentarima Sekretarijata za zakonodavstvo, predlozima Savjeta ASK i Mišljenjem o Nacrtu Zakona koje je izradio ekspert Savjeta Evrope.

U I kvartalu Odsjek za praćenje propisa i davanje mišljenja na propise iz oblasti antikorupcije sačinio je Analizu propisa na nivou državne uprave, koja obuhvata 9 zakona i 5 drugih propisa, a rezultirala je smjernicama, odnosno preporukama za nadogradnju zakonskog okvira koji uređuje politiku sprečavanja sukoba interesa na nivou državne uprave. Takođe, Agencija je objavila Mišljenje na Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Time je ASK već u prvom kvartalu 2022. analizirala više propisa nego u prethodne tri godine rada ukupno.

Pokrenuto je 390 upravnih postupaka protiv javnih funkcionera, čime je samo u I kvartalu 2022. Agencija pokrenula značajno više upravnih postupaka u odnosu na godišnji nivo prethodne četiri godine rada. Rast broja pokrenutih upravnih postupaka generisan je prvenstveno većim brojem pokrenutih upravnih postupaka u oblasti provjere prihoda i imovine, gdje je čak 360 postupaka pokrenuto zbog netačnih i nepotpunih podataka u izvještajima.

Okončano je ukupno 75 postupaka (uključujući predmete iz prethodnog perioda) i kršenje Zakona utvrđeno u 98,7%. U svim upravnim postupcima koji su u oblasti sukoba interesa i povrede ograničenja u vršenju javnih funkcija okončani u prvom kvartalu utvrđeno je kršenje zakona, dok u oblasti provjere prihoda i imovine javnih funkcionera kršenje zakona nije utvrđeno samo u jednom predmetu.

Zbog kršenja antikorupcijskih zakona, nadležnim sudovima za prekršaje podnijeto je ukupno 298 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. Tokom izvještajnog perioda okončana su ukupno 233 postupka (uključujući i postupke po zahtjevima iz prethodnih godina i realizovane prekršajne naloge), od čega su u 92% izrečene sankcije, a ukupan iznos novčanih kazni iznosi 34.050€.

Broj pokrenutih prekršajnih postupaka u I kvartalu 2022. značajno je veći u odnosu na iste izvještajne periode prethodnih godina rada ASK, što je prvenstveno generisano većim brojem pokrenutih postupaka u oblasti provjere prihoda i imovine, usljed intenzivnijeg rada i proaktivnog pristupa Agencije.

Neselektivnim pristupom, Agencija je pokrenula prekršajne postupke i protiv bivših i protiv novoimenovanih javnih funkcionera:

  • 203 bivša javna funkcionera zbog nedostavljanja izvještaja u roku od 30 dana/godinu po prestanku funkcije,
  • 64 javnog funkcionera koji je stupio na funkciju zbog nedostavljanja izvještaja u roku od 30 dana po stupanju na funkciju.

U prva tri mjeseca 2022. Agencija je organizovala 11 obuka koje je pohađao 181 polaznik. Obuke u oblasti prijave prihoda i imovine i sukoba interesa organizovane su za novoimenovane javne funkcionere koji su stupili na funkciju nakon održanih lokalnih izbora, dok su obuke u oblasti finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja održane u šest opština u kojima je održavanje lokalnih izbora planirano za period koji slijedi.

Transparentnost je ojačana kroz veću otvorenost prema medijima, o čemu svjedoči činjenica da je medijska slika o Agenciji bila izrazito povoljna. O tome govori i odnos pozitivno i negativno intoniranih medijskih objava, koji je ključan za stvaranje imidža – pozitivno intoniranih u prvom kvartalu bilo je petostruko više.

U izvještajnom periodu, Agencija je, kao nacionalni koordinator obaveza koje proističu iz potpisivanja Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije (UNCAC) od strane Crne Gore, koordinisala i organizovala posjetu predstavnika Sekretarijata Kancelarije za drogu i kriminal (UNODC) i nadležnih evaluatora (predstavnika Iraka i Estonije). Radna posjeta je bila jedan u nizu koraka u ocjenjivanju Crne Gore u primjeni UNCAC-a, jedinog pravno obavezujućeg univerzalnog antikorupcijskog instrumenta.

Savjet je inicirao formiranje radne grupe za analizu postupka izdavanja prekršajnih naloga, kao i održavanje sastanaka sa pravosudnim organima, u cilju definisanja aktivnosti usmjerenih ka jačanju dalje saradnje iz domena nadležnosti Agencije.

Novosti