Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje za javnost

19. oktobar 2018.

Povodom objava u medijima o rezultatima istraživanja javnog mnjenja “Korupcija u zdravstvu iz ugla ljekara” koje je predstavio Sindikat doktora medicine, kao i poziva Ministarstva zdravlja na reakciju Agencije i drugih nadležnih organa, Agencija saopštava sljedeće: 


Agencija sa pažnjom prati sva istraživanja javnog mjenja koja se odnose na korupciju, i posredstvom medija je upoznata sa rezultatima istraživanja Sindikata doktora medicine “Korupcija u zdravstvu iz ugla ljekara”. Agencija takođe konstatuje da je danas u medijima Sindikat dodatno precizirao rezultate i pojasnio da se istraživanje, između ostalog, nije bavilo problematikom davanja mita, kao i da se samo 11,4% ljekara izjasnilo da je bio svjedok korupcije od strane svojih kolega.   

Kao centralni preventivni antikorupcijski organ u Crnoj Gori, Agencija u kontinuitetu prati i analizira sistemske rizike po nastanak korupcije u svim oblastima javnog sektora, a kroz realizaciju preventivnih aktivnosti iz svoje nadležnosti pruža podršku u eliminisanju tih rizika u javnom sektoru, uključujući i sistem zdravstva. Agencija podsjeća da su svi organi vlasti, u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije, bili obavezni da usvoje Plan integriteta, te da je Agencija izradila Izvještaj o donošenju i sprovođenju tih planova, a jedan od analiziranih sistema je bilo i zdravstvo u odnosu na koje je Agencija potom dala sistemske preporuke za unaprjeđenje planova integriteta u toj oblasti. 

U Izvještaju za 2017. je Agencija konstatovala da su zdravstvene institucije realizovale 63% planiranih mjera iz njihovih planova integriteta u cilju smanjivanja rizika od pojave korupcije u toj oblasti, a da su naročito bile uspješne u sprovođenju mjera koje se odnose na prava pacijenata i planiranje i upravljanje finansijama, što institucije zdravstva svrstava u red bolje pozicioniranih u izvršavanju definisanih mjera. Kao efekat realizacije tih mjera, za 30% rizika u oblasti zdravstva je procijenjeno da su smanjenog intenziteta u odnosu na prvu procjenu iz 2016. 

Agencija je ove godine dala preporuke za unapređenje Plana integriteta svim organima u oblasti zdravstva: Ministarstvu zdravlja, 18 domova zdravlja, 11 bolnica i 6 ostalih zdravstvenih institucija. U toku je donošenje planova integriteta za naredni dvogodišnji period, pa će Agencija nastaviti da prati u kojoj mjeri su zdravstvene institucije ispunile preporuke Agencije za unaprjeđanje njihovih Planova.

Važno je istaći i da je Agencija, u saradnji sa Regionalnim savjetom za saradnju (RCC), organizovala radionicu za institucije zdravstvenog sistema na temu procjene rizika od pojave korupcije u zdravstvu u cilju unaprjeđenja planova integriteta u tim institucijama. Takođe, održala je i obuke u pojedinim zdravstvenim institucijama na temu prijava i zaštite zviždača, koje će biti nastavljene kroz IPA projekat “Podrška implementaciji mjera integriteta”, kao i u saradnji sa NVO sektorom.   

Agencija podsjeća i da je sprovela dva godišnja istraživanja o stavovima građana o korupciji. Iako je u oba istraživanja najveći procenat ispitanika smatrao da je korupcija najzastupljenija u oblasti zdravstva, rezultati istraživanja su pokazali i smanjenje broja ispitanika koji su mišljenja da je korupcija najzastupljenija u zdravstvu, sa 23% u 2016. na 18.9% u 2017. godini. Do kraja godine Agencija će sprovesti i objaviti novo istraživanje javnog mnjenja koje će, između ostalog, pokazati stavove građana o tome koliko su organi vlasti bili efikasni u borbi protiv korupcije, kao i u kojima oblastima je korupcije najzastupljenija. 

Poziv Ministarstva zdravlja na reakciju Agencije i drugih nadležnih organa povodom rezultata istraživanja Sindikata doktora medicine, Agencija razumije kao intenciju da se individualizuje eventualna odgovornost za svako konkretno počinjeno djelo korupcije u zdravstvu, kako bi se izbjegao negativan imidž o funkcionisanju tog sektora u cjelini, kao i zaposlenih koji svoj posao obavljaju u skladu sa principima integriteta i profesionalnosti. 

S tim u vezi, Agencija poziva sve građane, kao i zaposlene u zdravstvu, a koji imaju podatke koji ukazuju na osnovanu sumnju u ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na korupciju u toj oblasti, da to i prijave. Prijava se može podnijeti instituciji na koju se odnosi (licu koje je određeno da postupa po prijavi), Agenciji i drugim nadležnim organima, kao i tužilaštvu ako postoje osnovi sumnje da je riječ o krivičnom djelu. Takođe, Agencija ostaje potpuno otvorena za saradnju i podršku svim organima vlasti i drugim subjektima kada su u pitanju prevencija korupcije i sprovođenje antikorupcijskih zakona iz njene nadležnosti.  


Novosti