Agencija za sprječavanje korupcije

Izlaganje na press konferenciji "Prijave zviždača"

Izlaganje načelnice Odsjeka za postupanje po prijavama zviždača Kristine Braletić
28. septembar 2018.

Od početka rada Agencije 1. januara 2016. do 1. septembra 2018. godine je ovom državnom organu podnijeto ukupno 200 prijava o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, od čega 56 prijava u 2016,  69 prijava u 2017, dok je do 1. septembra 2018. podnijeto 75  prijava. Gotovo u dvije trećine slučajeva je identitet zviždača bio poznat Agenciji, dok su se u jednoj trećini predmeta zviždači odlučili da prijavu podnesu anonimno. Na javne funkcionere se odnosilo 18 prijava zviždača. Osim navedenih prijava zviždača, ASK je po službenoj dužnosti pokrenula 36 postupaka. 

Od 200 predatih prijava i postupaka pokrenutih po službenoj dužnosti, Agencija je do sada postupala u 119 slučajeva, od kojih je u 33 utvrdila osnovanost navoda iz prijava, odnosno postojanje ugrožavanja javnog interesa. U pitanju su postupci koji se tiču radnih odnosa, zasnivanja i prestanka radnog odnosa, oglašavanja slobodnih radnih mjesta, javnih nabavki, davanja u zakup državne imovine, postupanja lokalnih organa i sl.

Nakon sprovedenih postupaka, Agencija je dala ukupno 499 preporuka zakonskim obveznicima za otklanjanje korupcijskih rizika i unapređenje transparentnosti rada institucija, od kojih je realizovano  482 preporuka, dok je svega 17 ostalo nerealizovano. 

Zbog nedostavljanja izvještaja o realizaciji datih preporuka Agencija je pokrenula 16 prekršajnih postupaka. Do sada je riješeno 10 predmeta i izrečeno 8 novčanih kazni (u iznosu 7.120 eura) i 2 opomene.

Najviše podnešenih prijava se odnosilo na oblast radnih odnosa (28.50%), postupanje organa državne uprave (11.30%), postupanje lokalnih organa (11%), poslovanje privatnog sektora (10%), na oblast pravosuđa (7.95%), postupanje državnih organa (7.50%) i na oblast javnih nabavki (6.7%).

Predmeti ustupljeni tužilaštvu

Od ukupnog broja prijava koje su podnijete Agenciji, nadležnim tužilaštvima su, u skladu sa odredbama Zakona o sprječavanju korupcije, proslijeđene 24 prijave, od kojih je u 1 slučaju izrečena uslovna osuda kojom je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 90 dana i istovremeno određeno da se ista neće izvršiti ukoliko u roku od 1godine ne bude učinjeno novo krivično djelo, 11 je odbačeno, 6 je u fazi izviđaja, a za 6 se čeka povratna informacija.

Najveći broj prijava proslijeđenih nadležnim tužilaštvima (11) je iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršeno krivično djelo zloupotreba službenog položaja od strane javnih funkcionera (direktori/rukovodioci javnih ustanova, javnih preduzeća, pravnih lica osnovanih od strane države i pravnih lica sa državnim udjelom). Od ovih prijava do sada je 5 odbačeno, 3 su u fazi izviđaja i za 3 čekamo povratnu informaciju.

Predmeti ustupljeni drugim nadležnim organima

Drugim nadležnim organima je, u skladu sa odredbama Zakona o sprječavanje korupcije, ustupljeno 56 prijava, od čega je najveći broj ustupljen Ministarstvu unutrašnjih poslova, Upravi policije, Upravi za inspekcijske poslove – inspekciji rada i inspekciji za javne nabavke, kao i Poreskoj upravi. Nadležni organi su do sada u 6 slučajeva utvrdili nepravilnosti, u 39 slučajeva nijesu utvrđene nepravilnosti, dok se za preostale čeka povratna informacija. Utvrđene nepravilnosti se odnose na poslovanje privatnog sektora (neplaćanje poreza i doprinosa), postupak javne nabavke u organu državne uprave, radne odnose u javnim ustanovama i građenje objekta suprotno važećim propisima.

Postupci koje je Agencija pokrenula po službenoj dužnosti

Kada je u pitanju 36 postupaka koje je Agencija pokrenula po službenoj dužnosti, do 1. septembra 2018. je okončan 31 postupak. U 25 okončanih postupaka je utvrđeno ugrožavanje javnog interesa, dok u 2 postupka to nije bio slučaj. Ostali postupci su u toku.

Navedeni postupci se odnose na oglašavanja slobodnih radnih mjesta u trajanju od jednog dana i/ili u danima vikenda i na postupke u vezi radnih odnosa (zasnivanje i prestanak radnog odnosa), te na postupke iz svojinsko-pravnih odnosa.

Podsjećamo da je Agencija u toku 2017. godine kontrolisala sve oglase  koje su javne ustanove, javna preduzeća i druga pravna lica čiji je osnivač država ili opština objavili, pa je ASK došla do podataka da su 93 javne institucije u prošloj godini objavile 399 oglasa u trajanju od jednog dana ili u danima vikenda i to za čak 567 slobodnih radnih mjesta. 

O efektima preduzetih aktivnosti i datih preporuka Agencije (kojih je bilo  400) govori podatak da je u ovoj godini, do 1. septembra 2018, svega 14 javnih institucija objavilo 19 oglasa u trajanju od jednog dana ili u danima vikenda za 26 slobodnih radnih mjesta, što je neuporedivo smanjenje u odnosu na prošlu godinu. 

Agencija takođe koristi priliku da podsjeti na zakonsku obavezu svih institucija u javnom i privatnom sektoru o određivanju lica koje će biti zaduženo da postupa po prijavama zviždača. Do sada je skoro 900 institucija javnog i privatnog sektora odredilo lice za postupanje po prijavi i o tome obavijestilo Agenciju.Kristina Braletić

Načelnica Odsjeka za postupanje po prijavama zviždača 


Novosti