Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 76. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

22. jul 2022.

Na današnjoj sjednici, Savjet Agencije za sprječavanje korupcije je razmatrao Izvještaj o sprovođenju Plana rada ASK za drugi kvartal 2022. godine.

Konstatovano je da je Agencija u prvoj polovini 2022. godine u potpunosti realizovala sve aktivnosti predviđene Planom rada za 2022. i u svim oblastima nastavila pozitivan trend u radu, koja je u svim segmentima bila najefikasnija od osnivanja.

Agencija je u prvoj polovini 2022, postupajući po svim primljenim zahtjevima, dala 119 Mišljenja u oblasti sukoba interesa i ograničenja u vršenju javnih funkcija, za nešto preko 20% više nego u istom periodu prethodne godine. Na osnovu datih Mišljenja i donijetih Odluka Agencije podnijeto je 8 ostavki javnih funkcionera.

U prvoj polovini 2022. godine Agenciji su prijavljena 203 poklona, 138 sponzorstava i 2.173 donacije dobijenih tokom 2021. Nastavljen trend rasta prijavljenih donacija (za 42% više u odnosu na prethodnu godinu), kao i rast prijavljenih poklona (četiri i po puta više u odnosu na prethodnu godinu i najviše od početka rada ASK), a veći je i broj prijavljenih sponzorstava (petostruko više u odnosu na prethodnu godinu). Na osnovu provjere primljenih izvještaja, u II kvartalu 2022. godine, utvrđeno ukupno 27 nepravilnosti, na osnovu kojih su pokrenuti prekršajni postupci.

Agenciji je u prvoj polovini 2022. godini dostavljeno ukupno 8.727 izvještaja o prihodima i imovini, od čega naviše redovnih godišnjih izvještaja, kojih je u zakonskom roku, do 31. marta dostavilo 95% javnih funkcionera i državih službenika.

U II kvartalu započeta je provjera tačnosti i potpunosti podataka u izvještajima, i u tom smilsu, izvršena je provjera 749 izvještaja o prihodima imovini, čime je već provjereno 56,3% izvještaja od predviđenih 1.330. Pored toga, postupajući po službenoj dužnosti, Agencija je započela provjeru tačnosti i potpunosti dodatnih 38 izvještaja o prihodima i imovini.

U domenu praćenja stila života javnih funkcionera Agencija je u II kvartalu jedan predmet dostavila Specijalnom državnom tužilaštvu.

U oblasti kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, tokom prve polovine 2022. izvršena je kontrola 20.491 izvještaja koje proističu iz ZFPSiIK o redovnom radu i u toku izbornih kampanja za već održane lokalne izbore, kao i za izbore zakazane za 23. oktobar. Takođe, izvršeno je i 539 kontrola poštovanja zabrana i ograničenja u toku izbornih kampanja. Dodatno je izvšena kontrola 14 propisanih zabrana, odnosno provjera i kontrola 2.199 lica davalaca priloga političkim subjektima.

U prvoj polovini 2022. godine bilo je 89 prijava zviždača, za 19% više u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine i najviše od početka rada ASK na nivou prvih šest mjeseci godine, čime se nastavlja trend rasta broja prijava.

U prvoj polovini 2022. godine Agencija je okončala 19 postupaka po prijavama zviždača, od kojih je u 4 utvrđeno postojanje ugrožavanja javnog interesa i Agencija je dala 6 preporuka zakonskim obveznicima za unapređenje transparentnosti i otklanjanje.

Agencija je nadležnim tužilaštvima na dalje postupanje ustupila 3 prijave zviždača (postupci u toku), a 1 drugom nadležnom organu.

Takođe, ASK je pokrenula 7 postupaka po službenoj dužnosti zbog sumnje u postojanje ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije i nastavila rad na 4 ex officio postupka iz 2021. godine. Okončana su 4 postupka i u svima je utvrđeno postojanje ugrožavanja javnog interesa. Agencija je tim povodom dala 6 preporuka zakonskom obvezniku za unapređenje transparentnosti i otklanjanje korupcijskih rizika.

U prvoj polovini 2022. godine Agenciji su podnijeta 3 zahtjeva za zaštitu zviždača, a nastavljen je rad na jednom postupku po zahtjevu za zaštitu iz 2021. godine. Jedan postupak je obustavljen iz razloga povlačenja zahtjeva, u jednom nije utvrđena osnovanost zahtjeva, dok su ostala dva postupka u toku.

U oblasti donošenja i sprovođenja planova integriteta, od ukupno 732 organa vlasti, do sada je 727 imenovalo menadžere integriteta - 99,3%, 723 usvojilo plan integriteta - 98,8%. Agenciji je do 30. juna 2022. godine dostavljeno 698 izvještaja o sprovođenju plana integriteta u 2021. godini.

Objavljena su dva poziva za prijavljivanje kandidata za polaganje ispita za obavljanje poslova lobiranja i organizovana dva ispita. U II kvartalu 2022. godine izdata su četiri sertifikata o položenom ispitu za obavljanje poslova lobiranja, dok je jedno fizičko lice, nakon što je podnijelo zahtjev, upisano u registar lobista.

Ministarstvo pravde nastavilo je da radi na Nacrtu Zakona o lobiranju, usklađujući ga sa komentarima Sekretarijata za zakonodavstvo, predlozima Savjeta ASK i Mišljenjem o Nacrtu Zakona koje je izradio ekspert Savjeta Evrope. Takođe, održan je sastanak Radne grupe za izradu podzakonskih akata o lobiranju, koja je izradila nacrte na osnovu kojih će se dalje razvijati predlozi potrebnih podzakonskih akata.

U dijelu analize propisa u odnosu na rizike od korupcije, Agencija je već u prvoj polovini 2022. godine analizirala ukupno 17 propisa, što je uvećanje za 70% u odnosu na kompletnu 2021. godinu i više nego u prethodne četiri godine zbirno.

Agencija je nastavila intenzivan rad u oblasti vođenja upravnih postupaka, pa je tako u prvoj polovini 2022. godine pokrenula 401 upravni postupak protiv javnih funkcionera (11 u oblasti sprečavanja sukoba interesa i poštovanja ograničenja u vršenju javnih funkcija i 390 u oblasti provjere prihoda i imovine).

Okončana su ukupno 232 postupka (uključujući predmete iz prethodnog perioda), dok je kršenje Zakona utvrđeno u 219 postupaka (94,4%). Procenat utvrđenih kršenja zakona značajno je veći u prvoj polovini 2022. u odnosu na iste izvještajne periode prethodne tri godine rada ASK.

Nadležnim sudovima za prekršaje podnijeto je ukupno 812 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka (692 zbog kršenja ZSK; 120 zbog kršenja ZFPSiIK) – za 24,5% više u odnosu na isti izvještajni period 2021, a značajno više i u odnosu na godišnje nivoe prethodnih godina rada ASK.

Neselektivnim pristupom, Agencija je pokrenula prekršajne postupke i protiv bivših i protiv aktuelnih javnih funkcionera:

- 260 protiv bivših javnih funkcionera;

- 379 protiv aktuelnih javnih funkcionera.

U prvoj polovini 2022. Agencija je intenzivno sprovodila edukative aktivnosti, te je u skladu sa usvojenim Godišnjim planom obuka za obveznike zakona iz nadležnosti ASK, organizovala čak 21 obuku (više u odnosu na čitavu prethodnu godinu), koje je pohađalo 217 polaznika.

U cilju daljeg razvoja saradnje sa civilnim sektorom, predstavnici Agencije sastali su se sa predstavnicima NVO Centar za građanske slobode (CEGAS) i Centar za monitoring i istraživanje (CeMI). Tom prilikom, sagovornici su upoznati sa aktivnostima koje ASK preduzima i koje će preduzimati u kontroli i nadzoru izbornih kampanja za predstojeće lokalne izbore. Takođe, na inicijativu Savjeta Agencije, započete su i konsultacije sa NVO sektorom na temu unapređenja forme izvještavanja ASK.

Agencija je u okviru međunarodne saradnje nastavila sa kontinuiranim jačanjem institucionalnih kapaciteta i unapređenjem rada.

U okviru II faze Horizontalnog programa (Savjet Evrope i EU):

- obavljena je prva od predviđene tri faze analize ZSK, koja je rezultirala izradom tehničkog dokumenta Analiza djelova Zakona o sprječavanju korupcije koji uređuju osnivanje i rad Agencije za sprječavanje korupcije. Preostale dvije će biti završene do kraja godine, nakon čega će biti odlučeno da li će se pristupiti izradi novog zakona ili izmjenama i dopunama postojećeg;

- aktivno je rađeno na izradi Komunikacione strategije ASK, u cilju unapređenja komunikacije i saradnje sa domaćom i međunarodnom javnošću.

U okviru podrške UNDP u Crnoj Gori, usvojen je Strateški plan ASK (2022-2024), nastavljeno je sprovođenje Metodologije za procjenu antikorupcijskih instrumenata u organima vlasti, kao i rad na unapređenju Metodologije za procjenu rizika od korupcije u propisima.

Tokom drugog kvartala predstavnici Agencije (koja ima ulogu nacionalnog koordinatora za ispunjavanje svih obaveza koje proističu iz članstva Crne Gore u GRECO) učestvovali su na 91. plenarnoj sjednici GRECO-a u Strazburu, na kojoj je razmatran i Evalucioni izvještaj za Crnu Goru „Prevencija korupcije u odnosu na najviše nivoe izvršne vlasti i policiju“. Tom prilikom navedene su preporuke koje naša država treba da ispuni u sljedećih 18 mjeseci kako bi unaprijedila institucionalni i zakonodavni okvir i praksu u ovim oblastima.

Pozitivan trend u radu Agencije je prepoznat i od strane Evropske komisije koja je u Radnom dokumentu o stanju u poglavljima 23 i 24 za Crnu Goru konstatovala da su „napori na sprečavanju korupcije nastavili su da se poboljšavaju, i to kroz pozitivan trend u radu Agencije za sprječavanje korupcije“.