Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa nastavka 66. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

1. mart 2022.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Na današnjoj sjednici Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije usvojio je Plan rada ASK za 2022. godinu.

U cilju lakšeg praćenja rada Agencije od strane zainteresovane stručne javnosti, Savjet je zatražio da se u narednoj godini održi širi krug konsultacija, prvenstveno sa NVO sektorom i međunarodnim partnerima, na temu unapređenja forme izvještavanja ASK i predstavljanja postignutih rezultata.

Takođe, zatraženo je da se izradi analiza ukupnog nacionalnog strateškog okvira u oblasti borbe protiv korupcije, sa preporukama za unapređenje, a što bi eventualno rezultiralo iniciranjem izrade novog dokumenta koji će tretirati one oblasti koje nijesu pokrivene postojećim strateškim dokumentima.

Plan rada ASK za 2022. godinu obuhvata 13 ključnih ciljeva formulisanih u skladu sa normativnim okvirom kojim se uređuje rad Agencije, kojima su razrađene aktivnosti, očekivani ishodi, indikatori rezultata, kao i vremenski okvir realizacije aktivnosti, učesnici i odgovorna

Arhiva novosti