Agencija za sprječavanje korupcije

Podaci o postupcima koje je pokrenula Agencija

23. april 2018.

Agencija za sprječavanje korupcije vrši kontrolu nad primjenom Zakona o sprječavanju korupcije, Zakona o finansiranju političkih subjekata i Zakona o lobiranju.

Zbog kršenja ovih propisa, Agencija je od 01. januara 2018. godine do 31. marta 2018. godine podnijela nadležnim sudovima 37 zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka. U navedenom periodu je riješeno 108 prekršajnih postupaka, u kojima je izrečeno 75 sankcija. Ukupan novčani iznos izrečenih sankcija je 36.090€. Detaljni podaci o prekršajnim postupcima su u Tabeli 1: Prekršajni postupci.

Agencija je u periodu od 01. januara 2018. godine do 31. marta 2018. godine po zahtjevima javnih funkcionera i organa vlasti dala 50 Mišljenja koja su obavezujuća za javne funkcionere, donijela 7 Odluka koje se odnose na utvrđivanje kršenja zakona u oblasti sprječaanja sukoba interesa (od kojih je u 4 slučaja utvrđeno kršenje zakona), kao i 5 Odluka koje se odnose na utvrđivanje kršenja zakona u oblasti ograničenja u vršenju javnih funkcija (od kojih je u 4 slučaja utvrđeno kršenje zakona).

Takođe, u navedenom periodu je Agencija donijela 11 Odluka koje se odnose na utvrđivanje kršenja zakona u oblasti  podnošenja Izvještaja o prihodima i imovini.

Na osnovu Mišljenja i Odluka Agencije su javni funkcioneri u periodu od 01. januara 2018. godine do 31. marta 2018. podnijeli 19 ostavki. Detaljniji podaci o ostavkama se nalaze u Tabeli 2: Ostavke javnih funkcionera na osnovu Mišljenja i Odluka Agencije.

Novosti