Agencija za sprječavanje korupcije

Okončano pet postupaka po službenoj dužnosti

30. jun 2017.

Agencija za sprječavanje korupcije je okončala pet postupaka i donijela Mišljenja u kojima je utvrdila postojanje ugrožavanja javnog interesa i organima na koje su se postupci odnosili dala ukupno 21 preporuku za unaprijeđenje transparentnosti i otklanjanje korupcijskih rizika u postupcima zapošljavanja. 

Agencija podsjeća da je u maju pokrenula 10 postupaka po službenoj dužnosti zbog sumnje u postojanje ugrožavanja javnog interesa, a u vezi sa oglašavanjem slobodnih radnih mjesta za vrijeme vikenda u trajanju od jednog dana, kao i za vrijeme državnog praznika, koji su objavljeni 20. maja 2017. 

Okončani postupci se odnose na: Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica, JU Centar za kulturu Tivat, JZU Dom zdravlja Cetinje, Parking servis Budva, JP Vodovod i kanalizacija Tivat.    

Agencija je u navedenim slučajevima utvrdila da je kod četiri institucije kod kojih je objavljen oglas u trajanju od jednog dana za vrijeme vikenda, prijavljen bio samo po jedan kandidat, kao i da je prijavljeni kanditat bio i izabran i zasnovao radni odnos. U slučaju JP Vodovod i kanalizacija Tivat nije bilo prijavljenih kandidata, a nakon pokretanja postupka od strane Agencije ta institucija je raspisala novi oglas u trajanju od osam dana.  

Agencija je u svih pet Mišljenja utvrdila da oglašavanje slobodnog radnog mjesta u trajanju od jednog dana i u danima vikenda i državnog praznika, u smislu članova 44 i 72 Zakona o sprječavanju korupcije, predstavlja ugrožavanja javnog interesa i može uticati na narušavanje integriteta, ravnopravnosti i transparentnosti procedure zapošljavanja. 

Takođe, navedeno postupanje institucija suprotno je principu integriteta koji je propisan članom 72 Zakona o sprječavanju korupcije, imajući u vidu da integritet predstavlja zakonito, nezavisno, nepristrasno, odgovorno i transparentno vršenje poslova kojim javni funkcioneri i drugi zaposleni u organu vlasti čuvaju svoj ugled i ugled organa vlasti, obezbjeđuju povjerenje građana u vršenju javnih funkcija i rad organa vlasti i otklanjaju sumnju u mogućnost nastanka i razvoja korupcije. 

Agencija apeluje na sve institucije javnog sektora da bez odlaganja obustave praksu oglašavanja slobodnih radnih mjesta u trajanju od jednog dana i u danima vikenda i državnih praznika i omoguće dovoljan broj dana kandidatima za prijavu na oglas i prikupljanje neophodne dokumentacije u smislu važećih opštih i posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa, na način da oglašavanje po pravilu ne traje kraće od osam dana.


Novosti