Agencija za sprječavanje korupcije

Radionica za lica u privatnom sektoru koja su određena za postupanje po prijavama zviždača

18. april 2017.

Agencija za sprječavanje korupcije je u saradnji sa NVO Centar za razvoj nevladinih organizacija, nastavila sa aktivnostima informisanja i jačanja svijesti i znanja o institutu prijavljivanja ugrožavanja javnog interesa koje ukazuje na korupciju, kao i institutu zaštite zviždača.

U Podgorici je održana četvrta radionica na temu obaveza i mjera koje se, u skladu sa Zakonom o sprječavanje korupcije, preduzimaju po prijavama zviždača. Predavanje je bilo namijenjeno licima koja su u privatnom sektoru određena za postupanje po prijavama zviždača. Polaznici su bili predstavnici privrednih društava koja su veliki poreski obveznici, s akcentom na privredna društva iz bankarskog i sektora osiguranja. 

Načelnica Odsjeka za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača Kristina Braletić je predstavnicima navedenih kompanija  prezentovala njihove obaveze i način postupanja po prijavama zviždača, kao i dužnosti nadležnih organa u preduzećima u slučajevima podnošenja navedenih prijava. Polaznicima je predstavljen zakonski okvir i procedure u ovoj oblasti koje su utvrđene Zakonom o sprječavanju korupcije, kao i iskustva Agencije u postupanju po prijavama zviždača.

Izvršna direktorka CRNVO Ana Novaković u uvodnom izlaganju je govorila o pojmu zviždača, prednostima uvođenja instituta zviždača u naš pravni i institucionalni okvir, kao i opštim načelima o zviždačima koja se moraju naći u svakom zakonodavstvu, a to su prije svega, prijavljivanje u dobroj vjeri, zaštita javnog interesa i definisanje jasnih mehanizama zaštite zviždača i zabrane svake diskriminacije.

Novina četvrte radionice, koja je održana u okviru projekta CRNVO-a pod nazivom “Let your voice be heard”, je što je organizovana za ciljnu grupu predstavnika privatnog sektora, dok su prethodne tri bile namijenjene licima u organima vlasti, koja su u svojim institucijama određena za postupanje po prijavama zvižača. 

Zakon o sprječavanju korupcije je propisao da lice koje prijavljuje sumnju na postojanje korupcije – zviždač, svoju prijavu može podnijeti organu vlasti, privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku kod kojih, po njegovom saznanju, postoje opravdani razlozi za sumnju da je došlo do ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije. Radi sprovođenja postupka, organ vlasti, privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik je dužan da odredi lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača.

Novosti