Agencija za sprječavanje korupcije

Radionica za lica u organima vlasti koja su određena za postupanje po prijavama zviždača

2. mart 2017.

U okviru zakonske nadležnosti da sprovodi edukativne antikorupcijske aktivnosti, Agencija za sprječavanje korupcije je u saradnji sa Centrom za razvoj nevladinih organizacija održala treću radionicu za lica u organima vlasti koja su određena za postupanje po prijavama zviždača.

Obuka se organizuje u okviru projekta te nevladine organizacije pod nazivom “Let your voice be heard”, a koji se odnosi na promociju, istraživanje  i edukaciju iz oblasti zaštite zviždača.

Načelnica Odsjeka za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača u Agenciji Kristina Braletić je predstavnicima organa vlasti prezentovala njihove obaveze i način postupanja po prijavama zviždača, kao i dužnosti organa vlasti u slučajevima podnošenja prijava. Polaznicima je predstavila zakonski okvir i procedure u ovoj oblasti koje su utvrđene Zakonom o sprječavanju korupcije, kao i iskustva Agencije u postupanju po prijavama zviždača.

Izvršna direktorka CRNVO Ana Novaković u uvodnom izlaganju je govorila o pojmu zviždača, prednostima uvođenja instituta zviždača u naš pravni i institucionalni okvir, kao i opštim načelima o zviždačima koja se moraju naći u svakom zakonodavstvu, a to su prije svega, prijavljivanje u dobroj vjeri, zaštita javnog interesa i definisanje jasnih mehanizama zaštite zviždača i zabrane svake diskriminacije.

Zakon o sprječavanju korupcije je propisao da lice koje prijavljuje sumnju na postojanje korupcije – zviždač, svoju prijavu može podnijeti organu vlasti, privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku kod kojih, po njegovom saznanju, postoje opravdani razlozi za sumnju da je došlo do ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije. Radi sprovođenja postupka, organ vlasti, privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik je dužan da odredi lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača.

U cilju ispunjenja navedene zakonske odredbe, organi vlasti u Crnoj Gori su do sada odredili 610 lica za postupanje po prijavama zviždaca. Kroz obuke u okviru projekta “Let your voice be heard”, navedena lica  se osposobljavaju za vođenje postupka po prijavama zviždača.

Učesnicima je podijeljen informativni antikorupcijski material iz kampanje ”Ni centa za mito.“

Novosti