Agencija za sprječavanje korupcije

Nastavljena obuka lica koja su u organima vlasti određena za postupanje po prijavama zviždača

21. februar 2017.

Agencija za sprječavanje korupcije, u saradnji sa Centrom za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), organizovala je drugu radionicu u okviru projekta “Let your voice be heard”, koji se odnosi na promociju, istraživanje  i edukaciju iz oblasti zaštite zviždača, a koji je podržan od strane Ambasade Kraljevine Holandije.

Lica u organima vlasti koja su, shodno članu 49 Zakona o sprječavanju korupcije, određena za postupanje po prijavama zviždača, kroz ovu obuku se osposobljavaju za vođenje postupka po prijavama i upoznaju sa dužnostima kao i obavezama organa vlasti na koje se prijava odnosi.

U okviru obuke, načelnica Odsjeka za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača Kristina Braletić prezentovala je predstavnicima organa vlasti njihove obaveze i način postupanja po prijavama zviždača, kao i dužnosti organa vlasti u slučajevima podnošenja navedenih prijava.

Izvršna direktorka CRNVO Ana Novaković je pojasnila pojam zviždača, prednosti i potrebu uvođenja instituta zviždača u naš pravni i institucionalni okvir, kao i opšta načela o zviždačima koja se moraju naći u svakom zakonodavstvu, a to su prije svega, prijavljivanje u dobroj vjeri, zaštita javnog interesa i definisanje jasnih mehanizama zaštite zviždača i zabrane svake diskriminacije.

Obuci je prisustvovalo 18 predstavnika organa vlasti. Učesnicima je podijeljen informativni antikorupcijski material iz kampanje ”Ni centa za mito.“

Novosti