Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 4. sjednice Savjeta ASK

17. oktobar 2019.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

SAOPŠTENJE SA 4. SJEDNICE SAVJETA AGENCIJE ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE

Savjet ASK je na današnjoj sjednici upoznat sa aktivnostima ASK u vezi sa postupanjem po prijavama zviždača i zahtjevima za zaštitu zviždača, sa posebnim osvrtom na postupanje ASK po službenoj dužnosti za period oktobar 2018. – oktobar 2019. godine.

Konstatovano je da je Agencija postigla mjerljive rezultate u navedenoj oblasti, te da je zabilježen rast broja prijava prema ASK, što govori o povećanju povjerenja građana u rad ASK i jačanju javne svijesti u pogledu prijavljivanja sumnji u korupciju.

Savjet ASK je inicirao iznalaženje mehanizama za bolju promociju postignutih rezultata u dijelu prijava zviždača i zahtjeva za zaštitu zviždača, čime bi se dodatno ohrabrili građani da prijavljuju ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije.

Posebno je istaknuta važnost pokretanja i okončanja postupaka po službenoj dužnosti zbog oglašavanja slobodnih radnih mjesta u javnim institucijama (javnim preduzećima, javnim ustanovama i drugim pravnih licima čiji je većinski vlasnik ili osnivač država odnosno opština).

Iz Analize koju je ASK uradila u januaru ove godine može se konstatovati da su preporuke ASK-a uticale na drastično smanjenje zloupotreba u ovoj oblasti.

Saopštenje sa 4. sjednice Savjeta ASK

Poređenja radi, tokom 2017. godine 98 javnih institucija objavilo je ukupno 417 oglasa, od kojih su 373 objavljena u trajanju od jednog dana i 44 oglasa koja su objavljena u dane vikenda i to za 714 slobodnih radnih mjesta.

Kakav je efekat dala preventivna aktivnost Agencije u predmetnim postupcima, najbolje pokazuju uporedni podaci, odnosno da je u 2018. godini za 82,65% manje institucija javnog sektora objavilo 90,89% puta manje oglasa. I broj slobodnih radnih mjesta umanjen je za 646, što čini umanjenje za 90,48%.

U izvještajnom periodu podnijeta je 101 prijava o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, 22 se odnose na javne funkcionere, 61 prijava se odnosi na centralni i lokalni nivo, a ostalo na privatni sektor, fizička lica i NVO.

U izvještajnom periodu pred ASK okončano je 44 postupka po prijavama zviždača, od kojih je u 5 postupaka utvrdila postojanje ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije i s tim u vezi dala 9 preporuka za sprječavanje daljeg ugrožavanja. Oblasti u odnosu na koje je utvrđeno ugrožavanje javnog interesa su: povrede iz radnog odnosa i po osnovu rada, javne nabavke, kršenje Zakona o sprječavanju korupcije i Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

U izvještajnom periodu, u skladu sa članom 57 ASK je 6 prijava proslijedila nadležnim tužilaštvima. Od navedenog broja 2 su odbačene dok je za preostale postupak u toku.

Drugim nadležnim institucijama proslijeđena je 51 prijava, od kojih je do sada u 14 slučajeva utvrđena nepravilnost, u 11 nijesu utvrđene nepravilnosti, dok su preostali postupci u toku.

U izvještajnom periodu pokrenuto je 8 postupaka po službenoj dužnosti, od kojih je u 7 utvrđeno ugrožavanje javnog interesa. U navedeniom postupcima radi se o oglašavanju slobodnih radnih mjesta u trajanju od jednog dana dok se 1 postupak odnosio na raspolaganje državnom imovinom na kojoj svojinska ovlašćenja vrši opština, konkretno davanje u zakup poslovnih prostorija.

ASK je povodom pozitivno okončanih postupaka dala 33 preporuke za sprječavanje daljeg ugrožavanja i otklanjanje korupcijskih rizika. Do sada su realizovane 32 preporuke

Od početka rada ASK, podnijeto je 13 zahtjeva za zaštitu zviždača, od kojih je u 4 slučaja utvrđena osnovanost zahtjva, dok je jedan postupak u toku.

Do sada nije bilo zahtjeva za zaštitu zviždača pred sudskim instancama, koje pravo je propisano članom 68 ZSK.

Podnijeto je 19 zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka koji se odnose na postupanje po prijavama i zahtjevima za zaštitu zviždača, po sonovu kojih je izrečeno 15 sankcija, dok je iznos novčanih kazni 9.700€.

Novosti