Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje

11. oktobar 2019.

Načelnica Odsjeka za postupanje po prijavama zviždača Kristina Braletić učestvovala je na seminaru “Direktiva EU o zaštiti zviždača”, koji je održan 7. oktobra 2019. godine u Briselu. Osim Braletić, koja je bila izlagač na seminaru, u delegaciji iz Crne Gore su bili predstavnici Vrhovnog državnog tužilaštva, Agencije za sprječavanje korupcije i nevladinog sektora.

Seminar je organizovala Evropska komisija kroz „Tehničku pomoć i instrument za razmenu informacija“ (TAIEX), u cilju upoznavanja država zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Sjeverna Makedonija, Srbija i Crna Gora) sa novom direktivom o zaštiti osoba koje prijavljuju kršenje zakona u EU, koju je Evropski parlament usvojio u aprilu 2019.godine.

Predstavnici Evropske komisije su učesnike seminara upoznali o sadržini predmetne direktive, za koju je propisano da se implementira u nacionalna zakonodavstva država članica EU u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu. Poseban osvrt je dat na novine u oblasti zaštite lica koja prijavljuju kršenje propisa država EU.

Takođe, učesnici seminara su razmijenili iskustva i najbolju praksu koja se trenutno razvija u oblasti postupanja po prijavama zviždača i zaštite zviždača, kako bi se identifuikovale potrebe za daljim unapređenjem normativnog okvira i rada u toj oblasti. Jedan od ciljeva seminara je bilo iniciranje razmjene iskustava i mišljenja o usklađivanju nacionalnih pravnih okvira sa minimalnim standardima direktive.

S tim u vezi, Braletić je učesnike seminara upoznala sa zakonodavnim okvirom zaštite zviždača u Crnoj Gori, predstavljajući sve nivoe zaštite koji su predviđeni nacionalnim zakonodavstvom: administrativnu zaštitu koju može dodijeliti ASK, sudsku zaštitu u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije i Zakonom o zabrani zlostavljanja na radu, i krivičnopravnu zaštitu u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku. Takođe, ukazala je na sličnosti i razlike nacionalnog zakonodavstva sa novousvojenom direktivom EU, kao i na potencijane izazove u implementaciji određenih instituta te direktive.

Direktiva o zaštiti zviždača obuhvata brojna područja primjene, kao što su javne nabavke, borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma, povrede koje se odnose na unutrašnje tržište, zaštita privatnosti i ličnih podataka, zaštita finansijskih interesa Unije, bezbjednost hrane i proizvoda, javno zdravlje, zaštita životne sredine i dr.

Novosti