Agencija za sprječavanje korupcije

Održana radionica o zaštiti zviždača u Pljevljima

24. april 2019.

Radionica o mehanizmima zaštite zviždača, odnosno lica koja podnose prijavu o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, organizovana je 23. aprila u Pljevljima u saradnji sa NVO Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO).

Obuka je organizovana u cilju osposobljavanja polaznika za vođenje postupka po prijavama, odnosno upoznavanja sa zakonskim dužnostima i obavezama organa vlasti na koje se prijava odnosi, sa akcentom na važnost efikasne zaštite lica koja podnose prijavu. U skladu sa time, predstavnik Odsjeka za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača Mirko Martić predstavio je prisutnima mjere, radnje i procedure predviđene Zakonom o sprječavanju korupcije, koji reguliše ovu oblast.

Prisutnima je predstavljen zakonodavni okvir koji reguliše oblast podnošenja prijava i zaštite zviždača, obaveze poslodavca u postupcima po prijavi, obaveze lica određenih za postupanje po prijavi, postupak po prijavi pred ASK, dosadašnju praksu i konkretne načine pružanja zaštite licima koja podnose prijavu, tj. zviždačima. Drugi dio obuke bio je fokusiran na praktičan rad u grupama, nakon čega je uslijedila diskusija.

Radionici je prisustvovalo deset predstavnika javnih preduzeća čiji je osnivač ili većinski vlasnik opština.

Obuka predstavlja nastavak aktivnosti u okviru projekta CRNVO pod nazivom “Let your voice be heard”, koji se odnosi na promociju, istraživanje i edukaciju iz oblasti zaštite zviždača, a koji podržava Ambasada Kraljevine Holandije.

Novosti