Agencija za sprječavanje korupcije

Uvodno izlaganje načelnice Odsjeka za zviždače na panelu "Neka se tvoj glas čuje"

Međunarodni dan zviždača
22. mart 2019.

Zadovoljstvo mi je i čast biti ovdje sa vama, povodom obilježavanja međunarodnog dana zviždača.

U nastojanju da uspješno sprovede svoj mandat u ovoj oblasti i zadatke propisane Zakonom o sprječavanju korupcije, Agencija je niz svojih aktivnosti fokusirala na obezbjeđivanje uslova i jačanje kapaciteta za efikasnu implementaciju odredbi koje se odnose na institut zviždača.

Posebno ističem da je među ključnim prioritetima Agencije saradnja sa domaćim i međunarodnim partnerima na stvaranju povoljnog okruženja za zviždače u Crnoj Gori, kao i kontinuiran zajednički rad na jačanju kapaciteta organa i pravnih lica kojima se, u skladu sa zakonom, podnosi prijava za ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije.

Među dobrim primjerima takve saradnje je upravo i projekat "Neka se čuje i tvoj glas II", u okviru kojeg obilježavamo ovaj važan datum, koji realizuje nevladina organizacija Centar za razvoj nevladinih organizacija, uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu, a u kojem je saradnik Agencija za sprječavanje korupcije.

Izražavam zadovoljstvo što mogu da kažem da je ovaj projekat dao snažan doprinos jačanju kapaciteta za postupanje po prijavama zvižadača u državnim i lokalnim organima i drugim pravnim licima, i omogućio razmjenu znanja, iskustva i dobre prakse između Agencije i drugih subjekata koji su zaduženi za postupanje po prijavama zvuždača.

Podsjećam da su zakonski obveznici do sada odredili 880 lica za postupanje po prijavi zviždača, od čega 760 u javnom i 120 u privatom sektoru. U vezi s tim, imajući u vidu da se radi o značajnom broju subjekata i njihovom prvom susretu sa novim pravnim institutom zviždača, saradnjom na imenovanom projektu smo sproveli opsežnu edukaciju značajnog broja lica za postupanje po prijavama za ugrožavanje javnog interesa u državnim i lokalnim organima, kao i jednom dijelu preduzeća koja su veliki poreski obveznici.

Na radionicama i edukativnim seminarima koji su organizovani u okviru projekta CRNVO, polaznici su, osim predočenih obaveza i procedura prilikom postupanja po prijavama zviždača, imali priliku da na konkretnim primjerima iz prakse primijene stečena znanja iz ove oblasti.

Međunarodni dan zviždača je prilika za podsjećanje i za poruku da se pravovremenim reagovanjem građana i podnošenjem prijava nadležnim institucijama sprječava nastanak posljedica koje mogu prouzrokovati povredu propisa, etičkih pravila, kao i materijalnu ili nematerijalnu štetu po državu i pojedinca.

Kada je u pitanju Agencija, željela bih da istaknem da ovaj organ za tri godine postojanja bilježi značajan rast broja predatih prijava zviždača. Od ukupno predatih 235 prijava u tri godine postojanja Agencije, u 2018. je podnijeto je 110 prijava, što je za 96% više u odnosu na 2016, i 59% u odnosi na 2017, što je podatak koji može da ukazuje na rast javne svijesti o važnosti prijavljivanja sumnji u postojanje korupcije. Po službenoj dužnosti Agencija je pokrenula 40 postupaka.

Najveći broj podnešenih prijava ovom organu se se odnosio na radne odnose (nešto više od 30%), postupanje organa državne uprave (12%), postupanje državnog organa (8%), postupanje lokalnih organa (11%), privatni sektor (10%) i javne nabavke (5,6%).

Za Agenciju kao preventivnu instituciju je značajno što su prijave građana čija je osnovanost utvrđena, kao i postupci koje je ASK pokrenula ex officio, doprinijeli prepoznavanju i suzbijanju određenih sistemskih korupcijskih rizika, a zajedničkim aktivnostima Agencije i nadležnih inspekcija su otklonjene i spriječene nepravilnosti u oblastima zapošljavanja i radnih odnosa, javnih nabavki, davanja u zakup državne imovine, postupanja lokalnih organa i sl.

Nakon sprovedenih postupaka u vezi sa prijavama građana i po službenoj dužnosti, Agencija je dala oko 500 preporuka za preko 120 državnih institucija (riječ je o javnim ustanovama, javnim preduzećima i drugim pravnim licima čiji je osnivač država ili opština) u cilju otklanjanja korupcijskih rizika, a institucije su bile dužne da dostave Agenciji izvještaje o realizaciji datih preporuka. Institucije koje su dostavile Agenciji predmetne izvještaje su realizovale preko 95% datih preporuka za otklanjanje korupcijskih rizika.

Primjera radi, podsjećamo da je Agencija u toku 2017. kontrolisala sve oglase za slobodna radna mjesta koje su objavile javne ustanove, javna preduzeća i druga pravna lica čiji je osnivač država ili opština. Utvrđeno je da su 93 javne institucije objavile 399 oglasa u trajanju od jednog dana ili u danima vikenda i to za 567 slobodnih radnih mjesta, što je praksa za koju je Agencija konstatovala da predstavlja sistemski rizik za nastanak korupcije i diskriminacije u oblasti zapošljavanja. Sprovedena kontrola je pokazala da polovinu ovih institucija čine javna preduzeća čiji je osnivač opština, koja su od ukupnog broja objavile 207 oglasa i i to za čak 397 slobodnih radnih mjesta. Zatim slijede institucije zdravstvenog sistema sa 104 oglasa za 174 slobodna radna mjesta.

Nakon ovih aktivnosti i datih preporuka Agencije došlo je do izuzetno velikog pada broja oglasa na samo jedan dan ili u danima vikenda, a samim tim i značajno neutralisanje ovog sistemskog korupcijskog rizika. Tako je nadležni Odsjek sprovodio kontrolu i u 2018., pa se došlo do podataka da je svega 17 javnih institucija objavilo 38 oglasa u trajanju od jednog dana ili u danima vikenda, za 68 slobodnih radnih mjesta. Takođe I u 2018 godini, prednjače javna preduzeća čiji je osnivač opština i javna preduzeća čiji je osnivač država, dok su institucije zdravstvenog sistema na trećem mjestu.

Na osnovu prijava zviždača, u prve 3 god rada Agencije, u 20 slučajeva je utvrđena osnovanost njihovih navoda iz prijava, od čega je Agencija u 10 slučajeva utvrdila postojanje ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, drugi nadležni organi u 9 slučajeva i u 1 slučaju nadležno državno tužilaštvo. U postupcima koji su sprovedeni pred Agencijom, najveći broj utvrdjenih ugrožavanja odnosi se na oblast radnih odnosa, zatim na davanje u zakup državne imovine na kojoj svojinska ovlašćenja vrši opština; donošenje odluka od strane lokalne samouprave suprotno zakonskim propisima; kršenje propisa u toku trajanja izborne kampanje; na oblast javnih nabavki i na kontrolu potrošnje budžetskih sredstava u jednoj državnoj instituciji iz sistema zdravstva.

Što se tiče utvrdjenih nepravilnosti na osnovu Prijava koje su zviždači dostavili Agenciji a iz nadležnosti su drugih organa, od ukupno 71 prijave u 9 slučajeva je utvrđeno: kršenje propisa iz oblasti radnih odnosa, povrede postupka javnih nabavki, protivzakonita obrada ličnih podataka, neplaćanje poreza i doprinosa i protivzakonita gradnja objekata. Nadležno tužilaštvo je do sada, od 28 proslijeđenih prijava o sumnji da je izvršeno neko krivično djelo u 1 slučaju donijelo osuđujuću presudu a postupak se odnosio na javnu ustanovu iz sistema prosvjete.

Kada je u pitanju oblast zaštite zviždača, Zakon o sprječavanju korupcije prepoznaje administrativnu zaštitu zviždača, krivično-pravnu i sudsku zaštitu zviždača, pri čemu administrativnu zaštitu dodjeljuje i sprovodi Agencija. Agenciji je do 1.1.2019. podnešeno 11 zahtjeva za zaštitu zviždača, po kojima je ASK postupila i utvrdila: da su 4 podnešena zahtjeva bila osnovana, u skladu sa čime je dodijelila administrativnu zaštitu zviždačima; da 6 podnešenih zahtjeva nije zadovoljavalo uslove za dodjelu zaštite zviždačima propisane odredbama ZSK, ili u postupcima nije utvrđeno postojanje uzročno-posljedične veze između podnešene prijave zviždača za ugrožavanje javnog interesa i nastale štete po zviždača; a 1 postupak je u toku.

Mišljenja i preporuke Agencije u postupcima zaštite zviždača nijesu obavezujuće, ali su institucije kojima Agencija upućuje preporuke dužne da dostave izvještaj o njihovoj realizaciji. Do sada su od strane institucija realizovane sve preporuke Agencije u postupcima zaštite, u zadatom roku po dostavljenom Mišljenju Agencije ili nakon reagovanja organa koji vrši nadzor. Svakako, neophodno je i dalje podsticati aktivno uključivanje svih državnih organa, njihovog menadžmenta i zaposlenih kako bi se u potpunosti obezbijedila djelotvorna zaštita zviždača.

Na kraju, još jednom želim da izrazim zadovoljstvo zbog ovog uspješnog projekta koji značajno doprinosi unapređenju povoljnog ambijenta za djelovanje zviždača u Crnoj Gori, da se zahvalim oranizatorima današnjeg panela na pozivu za učešće, kao i svim licima koja su učestvovala u dosadašnjim fazama projekta, a posebno uvaženoj Ani Novaković i Zorani Marković sa kojima smo imali uspješnu saradnju tokom cijelog trajanja projekta.

Agencija će, kao i do sada, nastaviti da intenzivno sarađuje i bude partner svim domaćim i međunarodnim subjektima na planu prevencije korupcije, što je zajednički cilj na putu Crne Gore u evropskim integracijama, i ostaće posvećena unapređenju domaće prakse u ovoj oblasti u skladu sa najboljim iskustvima i standardima Evropske unije.

Novosti