Agencija za sprječavanje korupcije

Rok za podnošenje izvještaja o prihodima i imovini

31. januar 2017.

 Rok za dostavljanje izvještaja o prihodima i imovini za javne funkcionere u Crnoj Gori je 31. mart 2017. godine, u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije. Obrazac izvještaja se preuzima sa internet stranice Agencije, www.antikorupcija.me/korisnicki-servisi.

Nakon popunjavanja se obrazac (opet posredstvom navedenog linka), u elektronskoj formi šalje Agenciji, kada mu se dodjeljuje bar kod. Izvještaj sa bar kodom se potom mora odštampati, svojeručno potpisati i dostaviti Agenciji.

Zakonska obaveza dostavljanja izvještaja o prihodima i imovini će se smatrati ispunjenom samo u slučaju kada se izvještaj Agenciji podnese elektronskim putem, a dobijena verzija izvještaja sa bar kodom se odštampa i proslijedi na adresu Agencije za sprječavanje korupcije, ul. Kralja Nikole 27/5. Obrasci dostavljeni bez bar koda nijesu validni za informacioni sistem Agencije.

Zakonom o sprječavanju korupcije je predviđena prekršajna kazna za javne funkcionere kojiu toku vršenja javne funkcije ne podnose Izvještaj jednom godišnje, do kraja marta u tekućoj godini za prethodnu godinu,

U skladu sa članom 3. Zakona o sprječavanju korupcije, javni funkcioner je izabrano, imenovano ili postavljeno lice u državnom organu, organu državne uprave, pravosudnom organu, organu lokalne samouprave, organu lokalne uprave, nezavisnom tijelu, regulatornom tijelu, javnoj ustanovi, javnom preduzeću ili drugom privredom društvu, odnosno pravnom licu koje vrši javna ovlašćenja, odnosno djelatnosti od javnog interesa ili je u državnom vlasništvu (organ vlasti), kao i lice na čiji izbor, imenovanje ili postavljenje organ vlasti daje saglasnost, bez obzira na stalnost funkcije i nadoknadu.

Agencija podsjeća i organe vlasti da je sa navedenog linka na sajtu Agencije moguće preuzeti i elektronski podnijeti obrazac kataloga poklona javnog funkcionera, kao i izvještaj o sponzorstvima i donacijama. Procedura podnošenja tih obrazaca je ista kao i kod izvještaja o imovini i prihodima, što znači da su za informacioni sistem Agencije i ti izvještaji validni samo ako imaju bar kod.

Novosti