Agencija za sprječavanje korupcije

Obaveza prijavljivanja poklona, sponzorstava i donacija

22. januar 2020.

Agencija za sprječavanje korupcije podsjeća organe vlasti i sve ostale subjekte na koje se odnose odredbe zakona, a posebno organeturističke, kulturne i socijalne djelatnosti u lokalnim samoupravama, da su u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije dužni da do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu, dostave Agenciji pisani Izvještaj sa bar-kodom o primljenim sponzorstvima ili donacijama.

Uz Izvještaj se dostavlja i kopija dokumentacije, tj. ugovora, sporazuma i izvoda za svako sponzorstvo, odnosno donaciju pojedinačno. Obrazac Izvještaja se može preuzeti sa internet stranice Agencije iz sekcije „korisnički servisi“. Agencija vodi registar sponzorstava i donacija, koji je objavljen na internet stranici ovog organa u sekciji „javni registri“. Objavljeni podaci su dostupni na linku: https://portal.antikorupcija.me:9343/acamPublic/donacijaSearch.htm

Takođe, Agencija podsjeća da javni funkcioner, u vezi sa vršenjem javne funkcije, ne smije primati novac, hartije od vrijednosti ili dragocjeni metal, bez obzira na njihovu vrijednost, kao ni poklone, osim protokolarnih i prigodnih.

Organ vlasti obavezan da vodi evidenciju primljenih poklona i njihove vrijednosti i dužan je da izvod iz evidencije poklona dostavi Agenciji do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu na obrascu koji se može preuzeti sa internet stranice ovog organa u sekciji „korisnički servisi“.

Agencija, u skladu sa Zakonom o sprječavanje korupcije, sačinjava katalog poklona javnih funkcionera primljenih u prethodnoj godini i objavljuje ga na svojoj internet stranici u sekciji „javni registri“.

Kako se protiv obveznika zakona ne bi pokretali upravni i prekršajni postupci, Agencija poziva sve subjetke koji su u toku prethodne godine primili poklone, sponzorstva ili donacije da ih prijave Agenciji. Primjeri postupanja Agencije, po saznanjima iz medija u vezi sa organima koji nisu prijavili prijem sponzorstava i donacija dostupni su na linku 1 ilinku 2.

Novosti