Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje

13. novembar 2019.

Agencija za sprječavanje korupcije je po službenoj dužnosti, u skladu sa članom 78 Zakona o sprječavanju korupcije, okončala pet upravnih postupaka zbog povrede pravila koja se odnose na sprječavanje sukoba interesa i ograničenja u vršenju javnih funkcija. Nakon okončanih postupaka, od kojih je Agencija pokrenula četiri na osnovu prethodno sprovedenih postupaka provjere podataka o javnim funkcionerima, kao i jedan na osnovu inicijative podnosioca, utvrđeno je kršenje zakona za:

- Dragan Ivančević, javni funkcioner Skupštine opštine Budva;

- Savo Niković, predsjednik javnog radio - difuznog centra Herceg Novi DOO

- Goran Brguljan, javni funkcioner Skupštine opštine Kotor

- Amir Hollaj, predsjednik odbora direktora JP “Komunalne djelatnosti” DOO Ulcinj

- Neđeljko Moškov, javni funkcioner Skupštine opštine Kotor

Odluke Agencije u predmetnim postupcima su objavljene na linku.

Agencija obavještava sve novoimenovane javne funkcionere koji su istovremeno članovi organa upravljanja ili ovlašćeni zastupnici, da su dužni da podnesu ostavku u roku od 30 dana od dana imenovanja, u skladu sa članom 13 Zakona o sprječavanje korupcije.

Novosti