Agencija za sprječavanje korupcije

Podaci o postupcima koje je pokrenula Agencija za III kvartal 2019. godine

13. novembar 2019.

Agencija za sprječavanje korupcije vrši kontrolu nad primjenom odredbi Zakona o sprječavanju korupcije, kao i Zakona o finansiranju političkih subjekata i Zakona o lobiranju.

Agencija je u periodu od 1. jula do 30. septembra 2019, nakon sprovedenih upravnih postupaka donijela 11 Odluka i utvrdila 5 kršenja zakona, u oblastima sprječavanja sukoba interesa i poštovanja ograničenja u vršenju javnih funkcija.

U navedenom periodu, postupajući po zahtjevima javnih funkcionera i organa vlasti, Agencija je dala i 31 Mišljenje o sukobu interesa i ograničenjima u vršenju javnih funkcija, koja su obavezujuća za javne funkcionere. Svi javni funkcioneri su ispoštovali data Mišljenja.

Na osnovu Mišljenja i Odluka ASK, ovom organu je od 1.07.2019. do 30.9.2019. dostavljeno ukupno 11 obavještenja o datim ostavkama javnih funkcionera. Detaljniji podaci o ostavkama se nalaze u Tabeli 1: Ostavke javnih funkcionera na osnovu Mišljenja i Odluka Agencije.

Agencija je takođe donijela 21 odluku u oblasti provjere prihoda i imovine javnih funkcionera, od čega je utvrdila 16 kršenja zakona u toj oblasti.

U III kvartalu, zbog sumnje u kršenje odredbi Zakona o sprječavanju korupcije i Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Agencija je nadležnim sudovima podnijela 23 zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka i izdala 11 prekršajnih naloga.

Ukupan iznos novčanih sankcija koje su izrekli sudovi je 47.910€, i realizovan je jedan prekršajni nalog u iznosu od 333€.

Detaljni podaci o prekršajnim postupcima su u Tabeli 2: Prekršajni postupci.