Agencija za sprječavanje korupcije

Uvodno izlaganje direktora ASK

Na sastanku u okviru Druge runde pregovora o zaključenju Međunarodnog sporazuma o razmjeni podataka za provjeru izvještaja o imovini
27. mart 2019.

Zadovoljstvo mi je što danas imam priliku da Vas sve pozdravim ispred Agencije za sprečavanje korupcije i poželim dobrodošlicu u Crnu Goru, gdje smo se okupili povodom veoma važnog događaja, a to je Drugi pregovarački sastanak u vezi Međunarodnog sporazuma o razmjeni podataka za provjeru izvještaja o imovini. Kao što znate, ovaj međunarodni instrument koji se temelji na principima Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije, kao i OECD-ovog Modela Sporazuma o razmjeni podataka o poreskim pitanjima, ima za cilj obezbjeđivanje direktne administrativne razmjene podataka o imovini javnih funkcionera između država potpisnica ovog Sporazuma. Na ovaj način će se omogućiti antikorupcijskim tijelima koja se bave provjerom Izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera da prošire opseg provjere imovine i interesa javnih funkcionera i van granica nacionalnih država.

Provjerom tačnosti i potpunosti podataka iz Izvještaja, kao i utvrđivanjem mogućeg sukoba interesa doprinosi se efikasnijem sistemu prevencije korupcije, kao i podizanju sveukupnog integriteta nosilaca javne funkcije. Ne manje značajno, ovako uspostavljeni okvir razmjene podataka doprinosi jačanju međuinstitucionalne i međuagencijske saradnje na regionalnom nivou.

Želim da podsjetim da Agencija za sprječavanje korupcije posjeduje i tehničke i informatičke preduslove za primjenu navedenog Sporazuma, imajući u vidu da se Izvještaji o prihodima i imovini javnih funkcionera podnose elektronskim putem i javno su dostupni na internet stranici Agencije, kao i da je Agencija direktno i u realnom vremenu uvezana sa bazama podataka Ministarstva unutrašnjih poslova, Poreskom upravom, Upravom za nekretnine i Centralnom depozitarnom agencijom, što omogućava efikasnu provjeru tačnosti i potpunosti podataka o prihodima, imovini, akcijama i drugim podacima navedenim u Izvještajima.

Utvrđivanje konačnog teksta Sporazuma i njegovo zaključivanje svakako ne predstavlja završetak cjelokupnog procesa u cilju njegove potpune primjene. Neophodno je, takođe, uskladiti nacionalna zakonodavstva zemalja potpisnica ovog Sporazuma i uskladiti tehničke mogućnosti antikorupcijskih tijela koje će direktno primjenjivati navedeni Sporazum kroz razmjenu podataka.

Takođe, dominantno prusustvo delegacija zemalja jugoistočne Evrope na današnjem sastanku nije poruka da primjenu navedenog Sporazuma treba ograničiti isključivo na ovaj region. Svjesni smo da postoje i druge države centralne, istočne, pa i zapadne Evrope koje imaju uspostavljene određene mehanizme za prijavu imovine javnih funkcionera, te da bi uz odgovarajuću analizu rizika koja bi pokazala pravce sticanja imovine javnih funkcionera u inostranstvu, bilo značajno proširiti primjenu Sporazuma i na druge države Evrope, pa i šire.

Na taj način, obezbijediće se prošireni domet njegove primjene, kao i usaglašenost prakse i združeno djelovanje zemalja članica Evropske unije kao i zemalja koje nijesu članice EU u cilju efikasne prevencije korupcije. Nadam se da će primjena ovog instrumenta predstavljati primjer dobre prakse u regionu i šire, kao i da ćemo ispuniti sve neophodne preduslove za njegovu uspješnu primjenu.

Želim Vam uspješan rad u nastavku ovog sastanka, kao i budućim aktivnostima koje će doprinijeti efikasnoj primjeni navedenog Sporazuma.

Novosti