Agencija za sprječavanje korupcije

Ponoviti Izvještaje dostavljene do 1. marta

24. mart 2016.

Agencija za sprječavanje korupcije podsjeća da je od 1. marta ove godine počelo elektronsko dostavljanje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera. S tim u vezi, Agencija poziva javne funkcionere i državne službenike koji imaju obavezu podnošenja izvještaja u skladu sa posebnim propisima, a koji su prije 1. marta dostavili izvještaje, da ponove postupak izvještavanja.

Izvještaji se, shodno Zakonu o sprječavanju korupcije, podnose elektronski i u pisanoj formi. U skladu sa Zakonom, rok za dostavljanje izvještaja je 31. mart 2016.

Obrazac za izvještavanje je potrebno preuzeti sa internet stranice Agencije, link www.antikorupcija.me/korisnicki-servisi Nakon popunjavanja obrazac je, opet posredstvom navedenog linka, potrebno podnijeti u elektronskoj formi, pri čemu se obrascu dodjeljuje bar kod. Izvještaj sa bar kodom se potom štampa, svojeručno potpisuje i dostavlja Agenciji.

Dostavljeni obrasci bez bar koda nijesu validni za informacioni sistem Agencije.

Agencija podsjeća i organe vlasti da je sa istog linka moguće preuzeti i elektronski podnijeti obrazac kataloga poklona javnog funkcionera, kao i izvještaj o sponzorstvima i donacijama. Procedura podnošenja tih obrazaca je ista kao i kod izvještaja o imovini i prihodima, što znači da su za informacioni sistem Agencije i ti izvještaji validni samo ako imaju bar kod.

Novosti