Agencija za sprječavanje korupcije

Još deset dana za izvještavanje

21. mart 2016.


Agenciji za sprječavanje korupcije do danas je izvještaje o prihodima i imovini elektronski dostavilo oko 1.700 javnih funkcionera, kao i državnih službenika koji imaju obavezu podnošenja izvještaja u skladu sa posebnim propisima. U skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije, rok za dostavljanje izvještaja je 31. mart 2016. Izvještaji se, shodno Zakonu, podnose elektronski i u pisanoj formi.

Obrazac za izvještavanje je potrebno preuzeti sa internet stranice Agencije, link www.antikorupcija.me/korisnicki-servisi Nakon popunjavanja obrazac je, opet posredstvom navedenog linka, potrebno podnijeti u elektronskoj formi, pri čemu se obrascu dodjeljuje bar kod. Izvještaj sa bar kodom se potom štampa, svojeručno potpisuje i dostavlja Agenciji.

Dostavljeni obrasci bez bar koda nijesu validni za informacioni sistem Agencije.


Agencija podsjeća i organe vlasti da je sa istog linka moguće preuzeti i elektronski podnijeti obrazac kataloga poklona javnog funkcionera, kao i izvještaj o sponzorstvima i donacijama. Procedura podnošenja tih obrazaca je ista kao i kod izvještaja o imovini i prihodima, što znači da su za informacioni sistem Agencije i ti izvještaji validni samo ako imaju bar kod. 

Prema članu 3. Zakona o sprječavanje korupcije, javni funkcioner je izabrano, imenovano ili postavljeno lice u državnom organu, organu državne uprave, pravosudnom organu, organu lokalne samouprave, organu lokalne uprave, nezavisnom tijelu, regulatornom tijelu, javnoj ustanovi, javnom preduzeću ili drugom privredom društvu, odnosno pravnom licu koje vrši javna ovlašćenja, odnosno djelatnosti od javnog interesa ili je u državnom vlasništvu (organ vlasti), kao i lice na čiji izbor, imenovanje ili postavljenje organ vlasti daje saglasnost, bez obzira na stalnost funkcije i nadoknadu.

Novosti