Agencija za sprječavanje korupcije

Validni samo izvještaji sa bar kodom

9. mart 2016.

Agencija za sprječavanje korupcije još jednom podsjeća da je u toku dostavljanje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera, u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije. Rok za dostavljanje izvještaja je 31. mart 2016.

Obrazac za izvještavanje je neophodno prvo podnijeti u elektronskoj formi posredstvom internet stranice Agencije, nakon čega se obrascu dodjeljuje bar kod. Zatim se izvještaj sa bar kodom štampa, svojeručno potpisuje i dostavlja Agenciji.

Naglašavamo da dostavljeni obrasci bez bar koda nijesu validni za informacioni sistem Agencije.

Neophodna uputstva i instrukcije za popunjavanje i podnošenje izvještaja mogu se naći na internet stranici Agencije,  na linku: www.antikorupcija.me/biblioteka

Agencija podsjeća i organe vlasti da je posredstvom iste internet stranice sa linka www.antikorupcija.me/korisnicki-servisi moguće preuzeti i elektronski podnijeti obrazac kataloga poklona javnog funkcionera, kao i izvještaj o sponzorstvima i donacijama. Procedura podnošenja ovih obrazaca je ista kao i kod izvještaja o imovini i prihodima, što znači da su za informacioni sistem Agencije i ovi izvještaji validni samo ukoliko imaju bar kod.  

Kontakti Agencije na koje se mogu dobiti bliže informacije o popunjavanju i podnošenju navedenih obrazaca za izvještavanje su dostupni na linku www.antikorupcija.me/o-nama

Novosti