Agencija za sprječavanje korupcije

Savjet Agencije za sprječavanje korupcije održao 35. sjednicu

Savjet ASK je razmatrao realizaciju zaključaka sa dosadašnjih sjednica
35. sjednica Savjeta ASK
23. decembar 2016.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Konstatovano je da se zaključci realizuju u skladu sa predviđenom dinamikom i Planom rada Agencije za sprječavanje korupcije za 2016. godinu.

Članovi Savjeta su posebno značajnom ocijenili realizaciju zaključka koji se odnosio na uspostavljanje saradnje Agencije i Vrhovnog državnog tužilaštava, gdje su, između ostalog,  dogovoreni modaliteti konkretne saradnje, kako bi se određena pitanja od značaja za primjenu Zakona o sprječavanju korupcije mogla rješavati efikasno.

Dogovoreno je da direktor Agencije dostavi Savjetu na razmatranje i usvajanje Pravila o radu koja nijesu usvojena u dosadašnjem periodu, shodno članu 88 Zakona o sprječavanju korupcije. Pravila odnose se na postupanje Agencije po prijavi o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije i po zahtjevu za zaštitu zviždača, kao i na obradu i zaštitu podataka javnih funkcionera koji predstavljaju bankarsku tajnu.

Takođe, konstatovano je da je zaključak koji se odnosi na objavljivanje dokumentacije političkih subjekata do kojih je Agencija došla u postupku kontrole parlamentarnih izbora, održanih u oktobru 2016. godine, realizovan u skladu sa članovima 39 i 40 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kamapanja.

Novosti