Agencija za sprječavanje korupcije

Savjet Agencije za sprječavanje korupcije održao 44. sjednicu

5. maj 2017.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet Agencije je podržao Izvještaj o radu ASK za prvi kvartal 2017. godine. Nakon sagledavanja postignutih rezultata, konstatovano je da su u izvještajnom periodu postignuti mjerljivi rezultati, i da se aktivnosti sprovode u skladu sa Planom rada ASK za 2017. godinu.

U izvještajnom periodu, na osnovu odluka i datih mišljenja Agencije, 14 javnih funkcionera je podnijelo je ostavke na javne funkcije.

Agencija je ustanovila da od ukupno 4531 javnih funkcionera koji su u evidenciji Agencije, njih oko 0,4% nije dostavilo redovne godišnje Izvještaje. Na listi državnih funkcionera koji nijesu dostavili Izvještaj je njih 56, dok će broj lokalnih funkcionera biti saopšten u najskorije vrijeme nakon sređivanja dokumentacije. Protiv funkcionera koji nisu dostavili redovne Izvještaje će biti pokrenuti prekršajni postupci.

Sprovedena je kontrola finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja za izbore za odbornike  u SO Nikšić, dok je kontrola finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja za izbore za odbornike  u SO Herceg Novi u toku.

Ukupno su podnijeta 43 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka zbog kršenja ZSK i ZFPSIK, i izrečeno 96 sankcija, od čega 17 opomena i 85 novčanih kazni u ukupnom iznosu od 52.385 €.

Agenciji je u I kvartalu ove godine podnijeto  je 5 prijava o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, od čega su 3 anonimne. Službenom zabilješkom okončan jedan postupak, dok su ostali u toku.

Uspostavljen je podsistem za razmjenu podataka sa drugim državnim organima, koji pruža mogućnost pristupu bazama podataka u realnom vremenu.

U toku je realizacija tri međunarodna projekta i redovno se sprovode obaveze koje proističu iz članstva sa regionalnim i međunarodnim institucijama.

Informacija o aktivnostima ASK u toku izborne kampanje u SO Herceg Novi.

U dijelu aktivnosti Agencije u toku izborne kampanje za izbor odbornika u SO Herceg Novi, ovlašćeni službenici Agnecije su izvjestili Savjet da se u kontinuitetu  vrši kontrola i nadzor  budžetskih jedinica u toj opštini i političkih subjetaka koji učestvju u izborima,  u dijelu poštovanja odredbi Zakona o finanasiranju političkih subjekata i izbiornih kampanja.

U skladu sa Planiom  kontrole i nadzora, izvršena je kontrola prikupljenih i utošenih sredstava u toku izborne kampanje za devet od ukupno dvanaest političkih subjekata. Na osnovu dostupne dokumentacije u koju su ovlašćeni službenici Agencije izvršili uvid, evidetirana su prikupljena sredstva u iznosu od 34.374 eura, dok su troškovi u toku kampanje u dosadašnjem periodu iznosili 53.612 eura. Navjevići dio troškova se odnosi na troškove oglašavanja i izrade izbornog materijala.

U dosadašnjem postupku kontrole, utvrđeno je da organi vlasti i politički subjekti poštuju obaveze i ograničenja propisana Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

Takođe, nije bilo prijava zloupotrebe javnih resursa u izborne svrhe ili kršenja Zakona.

U skladu sa članom 39 i 40 Zakona, Agencija će nakon prijema izvještaja o prijeklu, strukturi i visini prikupljenih sredstava u toku izborne kampanje od strane političkih subjekata, iste kontrolisati i objaviti na svojoj internet stranici.

Takođe, u skladu sa članom 46 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja , Agencija će pripremiti Izvještaj o sprovedenom nadzoru u toku izborne kampanje za izbor odbornika u SO Herceg Novi, koji će obuhvatiti aktivnosti Agencije u susret raspisivanju izbora, potom podatke o kontroli finansiranja izborne kampanje, kontroli plaćenog medijskog oglašavanja, nadzoru nad upotrebom javnih sredstava u toku izborne kampanje.

U okviru tačke dnevnog reda  „Tekuća pitanja“, članovi Savjeta su upoznati da je direktor Agencije dostavio Savjetu Informaciju o sprovedenom postupku pred ASK protiv javne funkcionerke Vanje Ćalović Marković, po zahtjevu Vuka Maraša u ime NVO „MANS“. U zahtjevu se navodi da Ćalović Marković:

  • nije ispunjavala opšte uslove za izbor na funkciju članice Savjeta, jer nije imala dovoljno radnog iskustva sa visokom stručnom spremom;
  • je „u sukobu interesa“ jer je ovlašćeno lice NVO koja podnosi prijave Agenciji, gdje istovremeno obavlja funkciju članice Savjeta; i
  • je povrijedila zakon jer nije obavijestila Agenciju o prijavi koju je Patricija Pobrić podnijela NVO „MANS“, prije nego što je prijava podnijeta Agenciji.