Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 60. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

19. januar 2018.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet Agencije je na današnjoj sjednici razmatrao Informaciju o postupanju Agencije u toku izborne kampanje za izbor odbornika u skupštinama opština Ulcinj i Berane. Konstaovano je da se aktivnosti sprovode u skladu sa Planom kontrole i nadzora u toku izborne kampanje, i da u dosadašnjem periodu nijesu konstatovane zloupoterbe državnih resursa u izborne svrhe.

Do sada je prošlo šest izvještajnih perioda, a od ukupno 35 obveznika izvršena je kontrola pet budžetskih potrošačkih jedinica na teritoriji opštine Ulcinj, a u toku je kontrola na teritoriji opštine Berane.

Objavljeno je 12 analitičkih kartica, u kojima je iskazana potrošnja u iznosu od 1.752.802,64 EUR, dok je u toku izborne kampanje isplaćeno 17 jednokratnih pomoći u ukupnom iznosu od 1.730 EUR.

U toku kampanje, sprovedeno je i 47 postupaka zapošljavanja, od kojih se u 44 slučaja radi o produženju ranije zaključenih ugovora na određeno veijeme, dok je ukupan broj novozaposlenih sedam lica.

Kada su u pitanju politički subjekti, predato je ukupno 19 izbornih lista, dok je 14 političkih subjekta otvorilo 15 posebnih žiro računa i odredilo odgovorna lica za 16 izbornih lista.

Na osnovu podnijetih izvještaja od strane političkih subjekata, nije bilo  priloga  pravnih i fizičkih lica za protekla dva izvještajna perioda. Za narednu nedjelju planiran je kontrola političkih subjekata koji učestvuju na izborima.

Savjet je razmatrao i set podzakonskih akata koje je donio Direktor Agencije, a koji su usklađeni sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, preporukama međunarodnih organizacija, Savjeta Agencije i nevladinog sektora, i to:

  • Uputstvo o Obrascu privremenog izvještaja o troškovima političkog subjekta ; i
  • Uputstvo o obrascu izvještaja o porijeklu, visini i stukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora za izbornu kampanju za predsjedničke i parlamentarne i lokalne izbore.

Savjet je konstatovao da je navedenim aktima omogućen veći stepen transparentnosti troškova političkog subjekta u toku izborne kampanje.

Novosti