Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 57. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

Agencija za sprječavanje korupcije
30. novembar 2017.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Na današnjoj sjednici predstavljen je postupak provjere izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera u slučaju uvećanja preko 5.000 eura, kao i način utvrđivanja osnova sticanja imovine i prihoda.

Od početka godine, shodno Godišnjem planu provjere, izvršeni su postupci potpune provjere za 128 javnih funkcionera, koji su dostavili izvještaje u slučaju promjene preko 5.000 eura.  Cijeneći dostavljene dokaze i relevantnu dokumentaciju o osnovu sticanja, odnosno izvorima sredstava novostečene  imovine, utvrđeno je da su dostavljeni detaljni podaci o osnovima sticanja imovine i prihoda, te da nema osnova za pokretanje upravnog odnosno prekršajnog postupka.

Zbog nedostavljanja izvještaja u slučaju uvećanja imovine i prihoda, Agencija je pokrenula četiri postupka, od kojih su dva predmeta u toku, a protiv dva funkcionera su pokrenuti prekršajni postupci.

Savjet je uputio incijativu  da Agencija, kao prioritet u radu, izvrši provjeru svih dostavljenih izvještaja po osnovu nastalih promjena preko 5.000 eura, i s tim u vezi pokrene odgovarajuće postupke.

Takođe, zatraženo je da Agencija izvrši ocjenu osnovanosti prijava i navoda iz medija koje se odnose na navodno uvećanje imovine koji nijesu prijavljeni Agenciji, a stečeni su u toku vršenja javne funkcije.

Zaključeno je da je Agencija tokom protekle dvije godine doprinijela odgovornijem i transparentnijem obavljanju javnih funkcija, kako na državnom, tako i na lokalnom nivou, i da je povećan stepen svijesti po pitanju obaveza dostavljanja izvještaja po osnovu nastale promjene koje se odnose na uvećanje imovine preko 5.000 eura. 

Novosti