Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 57. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

30. novembar 2017.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Na današnjoj sjednici predstavljen je postupak provjere izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera u slučaju uvećanja preko 5.000 eura, kao i način utvrđivanja osnova sticanja imovine i prihoda.

Od početka godine, shodno Godišnjem planu provjere, izvršeni su postupci potpune provjere za 128 javnih funkcionera, koji su dostavili izvještaje u slučaju promjene preko 5.000 eura.  Cijeneći dostavljene dokaze i relevantnu dokumentaciju o osnovu sticanja, odnosno izvorima sredstava novostečene  imovine, utvrđeno je da su dostavljeni detaljni podaci o osnovima sticanja imovine i prihoda, te da nema osnova za pokretanje upravnog odnosno prekršajnog postupka.

Zbog nedostavljanja izvještaja u slučaju uvećanja imovine i prihoda, Agencija je pokrenula četiri postupka, od kojih su dva predmeta u toku, a protiv dva funkcionera su pokrenuti prekršajni postupci.

Savjet je uputio incijativu  da Agencija, kao prioritet u radu, izvrši provjeru svih dostavljenih izvještaja po osnovu nastalih promjena preko 5.000 eura, i s tim u vezi pokrene odgovarajuće postupke.

Takođe, zatraženo je da Agencija izvrši ocjenu osnovanosti prijava i navoda iz medija koje se odnose na navodno uvećanje imovine koji nijesu prijavljeni Agenciji, a stečeni su u toku vršenja javne funkcije.

Zaključeno je da je Agencija tokom protekle dvije godine doprinijela odgovornijem i transparentnijem obavljanju javnih funkcija, kako na državnom, tako i na lokalnom nivou, i da je povećan stepen svijesti po pitanju obaveza dostavljanja izvještaja po osnovu nastale promjene koje se odnose na uvećanje imovine preko 5.000 eura. 

Novosti