Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 55. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

27. oktobar 2017.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet Agencije se na današnjoj sjednici upoznao sa podacima iz Izvještaja o radu Agencije za treći kvartal 2017. godine. Većinski je ocijenjeno da je Agencija i u navedenom izvještajnom periodu postigla konkretne i mjerljive rezultate, u skladu sa strateškim ciljevima iz Plana rada ASK za 2017. godinu.

U izvještajnom periodu,  pokrenuta su tri slučaja po službenoj dužnosti, dok je od početka godine pokrenuto ukupno 14 slučajeva. Od tog broja, okončano je 13 slučajeva i u 11 je utvrđeno da postoji ugrožavanje javnog interesa. 

Agencija je zaprimila 14 prijava o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije. Od početka godine bilo je ukupno 35 prijava.

Nadležnom tužilaštvu ustupljene su tri prijave, a 10 prijava ustupljeno je drugim nadležnim organima. Do sada su u tri slučaja utvrđene nepravilnosti, dok su postupci za preostalih sedam i dalje u toku. Od početka godine ukupno 16 prijava je ustupljeno tužilaštvu i drugim nadležnim organima.

Podnijet je jedan zahtjev za zaštitu zviždača u izvještajnom periodu. Postupak je u toku. Od početka godine podnijeta su dva zahtjeva.

Urađena sa dva  nacrta Mišljenja na nacrte zakona i drugih propisa i opštih akata i to: Nacrt Mišljenja na Nacrt zakona o državnim službenicima i namještenicima i Nacrt Mišljenja na Nacrt zakona o lokalnoj samoupravi.

Šest organa vlasti donijelo je plan integriteta, a ukupan broj donešenih planova integriteta je 672.

Agencija je izradila 18 mišljenja o postojanju sukoba interesa, koja su se odnosila na potencijalnu sumnju o postojanju sukoba interesa javnih funkcionera u vezi sa: obavljanjem nespojivih funkcija, primanjem naknada u organima upravljanja, članstvom u upravnim odborima, radnim tijelima i komisijama, zaključenjem ugovora.

Nakon sprovedenih postupaka donijeto je 12 odluka, od kojih je za 9 javnih funkcionera utvrđeno da krše Zakon.

Nakon donijetih Odluka i datih Mišljenja u vezi ograničenja u vršenju javnih funkcija u III kvartalu 14 javnih funkcionera je podnijelo ostavke na javne funkcije.

Trenutno je u fazi potpune provjere podataka 700 javnih funkcionera i državnih službenika koji imaju obavezu predaje izvještaja o prihodima i imovini.

Nakon sprovedenih upravnih postupaka Agencija je okončala 50 predmeta, a od početka godine 128 predmeta, i to: 21 zbog nedostavljanja izvještaja o prihodima i imovini, 17 zbog nedostavljanja tačnih i potpunih podataka, kao i 12 u vezi provjere osnova sticanja i izvora sredstava imovine u vrijednosti preko 5.000€, dok je još 20 pokrenutih postupaka (u ovom izvještajnom periodu) u toku.

Podnijeto je ukupno 48 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, i to: 47 zbog kršenja odredbi Zakona o sprječavanju korupcije i jedan zbog kršenja Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Ukupno su izrečene 82 sankcije, od čega 15 opomena i 67 novčanih kazni u ukupnom iznosu od 27.775 eura, iz oblasti ograničenja u vršenju javnih funkcija, izvještaja o imovini i prihodima i finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja. 

U trećem kvartalu, Agenciji su dostavljena dva izvještaja o sprovođenju plana integriteta, a ukupan broj dostavljenih izvještaja je 665. Svi organi vlasti koji su tokom 2016. usvojili plan integriteta donijeli su izvještaje u 2017.

Jedan kandidat je položio ispit za obavljanje poslova lobiranja i dobio sertifikat o položenom ispitu. Od početka godine ukupno su tri kandidata dobila sertifikat za obavljanje poslova lobiranja.

Nastavljeno je sa daljim unapređenjem Informacionog sistema, kroz povezivanje sa Centralnm registrom građana i Centralnim registrom privrednih subjekata, kao i kroz izradu projektnog zadatka za izradu modula za kontrolu političkih subjekata i praćenje izbornih kampanja.

Redovno se sprovede edukacije i kampanje, kao i aktivnosti koje proističu iz međunarodne saradnje.

Novosti