Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 54. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

13. oktobar 2017.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Na današnjoj sjednici Savjet se upoznao sa Planom kontrole i nadzora izborne kampanje za izbor odbornika i u Skupštinini Prijestonice Cetinje i skupštinama opština Mojkovac i Petnjica. Plan sadrži kalendar obaveza organa vlasti i političkih subjekata u toku izborne kampanje, subjekte i predmet kontrole, kao i kapacitete Agencije koji će vršiti kontrolu na terenu i vršiti nadzor nad sprovođenjem Zakona.

Pored toga, na današnjoj sjednici se razgovaralo i o aktivnostima koje je Agencija do sada sprovela u toku izborne kampanje u Skupštini opštine Tuzi, Skupštinini Prijestonice Cetinje i skupštinama opština Mojkovac i Petnjica.

Do sada je prošlo pet izvještajnih perioda za Opštinu Tuzi kao i dva izvještajna perioda za Opštine Mojkovac, Petnjicu i Prijestonicu Cetinje.

Pribavljeni su podaci o visini prosječne potrošnje u prethodnih šest mjeseci, kako bi se kontrolisala potrošnja u narednom periodu, i objavljene su 32 analitičke kartice i 224 putnih naloga.

Izvršeno je 28 zapošljavanja, od toga po četiri Tuzima i Cetinju, dvadeset u Mojkovcu. Sva zapošljavanja su zaključena na određeno vrijeme do 30 dana, i u skladu sa Zakonom. Agencija je izvršila provjeru cjelokupne prateće dokumentacije.

Kada su u pitanju podaci o visini budžetskih sredstava za finansiranje troškova izborne kampanje političkih subjekata opština Tuzi opština u okviru Glavnog grada opredijelila iznos od 20.710, 07 eura, opština Mojkovac 5.147,06 eura, opština Petnjica 1.952,97 eura i Prijestonica Cetinje 8.869,18 eura.

Pet političkih subjekta je do 6. oktobra otvorilo posebne žiro račune i odredilo odgovorno lice. Otvoreno je 14 računa.

Konstatovano je da u dosadašnjem periodu kontrole i nadzora koju je sprovodila Agencije nije bilo zloupotreba državnih resursa u izborne svrhe.

Savjet će nastaviti da prati sprovođenje Plana kontrole i nadzora u sve četiri opštine.

U odnosu na Drugi izvještaj o sprovođenju Akckionog plana za Poglavlje 23, koji je objavila NVO »MANS« na Okruglom stolu održanom 2. oktobra 2017., članovi Savjeta su izrazili nezadovoljstvo zbog neblagovremenog dostavljanja dokumenta učesnicima Okruglog stola, i složili se da iznesene konstatacije ne korespondiraju sa ocjenama realizacije mjera iz AP, koje su prethodno usaglašavane sa predstavnicima Agencije.

Novosti