Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 34. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet Agencije prihvatio Treći kvartalni izvještaj o o sprovođenju Plana rada Agencije za 2016. godinu i usvojio Finansijski izvještaj za period za prvih devet mjeseci 2016. godine.
30. novembar 2016.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet Agencije je na 34. sjednici, prihvatio Treći kvartalni izvještaj o o sprovođenju Plana rada Agencije za 2016. godine. Konstatovano je  da je Agencija postigla zapažene rezultate u svim oblastima rada.

Od početka godine, Agencija je kadrovske kapacitete u najvećoj mjeri popunila, popunjavanjem 49 radnih mjesta od predviđenih 55 Pravilnikom o sistematizaciji i unutrašnjoj organizaciji radnih mjesta.

Kada su u pitanju tehnički preduslovi za rad Agencije, najznačajniji rezultat u ovoj oblasti je razvoj informacionog sistema i internet stranice Agencije, koji doprinose unutrašnjoj efikasnosti rada službenika, kao i transparentnosti i dostupnosti svih dokumenata iz nadležnosti rada Agencije.

U oblasti sprječavanja sukoba interesa, Agencija je u prvih devet mjeseci rada objavljivala Izvještaje o prihodima i imovini javnih funkcionera, kao i Odluke kojima je utvrđeno da javni funkcioneri krše Zakon o sprječavanju korupcije. Na internet stranici Agencije dostupno je 6271 obrađenih  Izvještaja. Pristup računima bankarskih institucija: ukupno 4456 javnih funkcionera je dalo saglasnost za pristup bankarskim računima ili 72,3% od ukupnog broja podnijetih izvještaja.

Značajno je napomenuti da su, nakon donijetih Odluka i Mišljenja Agencije, 69 funkcionera podnijeli ostavke na javne funkcije, organi vlasti su dostavili 62 obavještenja o o preduzetim mjerama protiv javnih funkcionera za koje je Agencija utvrdila da krše Zakon i to: razriješena su 23 javna funkcionera, za 17 javnih funkcionera organi vlasti su  izrekli disciplinske mjere, dok je u 22 predmeta organ vlasti dostavio obavještenje  da su postupci u toku. Takođe, u skladu sa zakonskom obavezom, Agencija je, u izvještajnom periodu izvršila provjeru 1320 javnih funkcionera, što predstavlja 91,7% od ukupnog broja funkcionera predviđenih Godišnjim planom provjere.

Kada su u pitanju planovi integriteta, plan aktivnosti za devetomjesečni period rada Agencije je u potpunosti ispunjen, s obzirom na to da je oko 95% organa vlasti do kraja trećeg kvartala ispunilo zakonsku obavezu donošenja plana integriteta. Agencija je u dosadašnjem periodu izvršila analizu 50% dostavljenih planova, tj. utvrdila da li su organi vlasti planom integriteta definisali odgovarajuće mjere za otklanjanje prepoznatih rizika za nastanak i razvoj različitih oblika koruptivnog i neetičkog ponašanja u okviru organa vlasti.

U dijelu prijava korupcije i zaštite zviždača, od ukupno 47 prijava koje su dostavljene Agenciji, od početka godine,  Agencija je okončala 7 postupaka po prijavama iz njene nadležnosti i 4 postupka po zahtjevima za zaštitu zviždača. Od ukupno četiri okončana postupka po zahtjevu za zaštitu, zaštita je dodijeljena u dva slučaja.

U odnosu na kontrolu finanasiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, proaktivni pristup Agencije je rezultirao potpunim sprovođenjem Plana kontrole i nadzora tokom izborne kampanje za izbor odbornika u Skupštini Opštine Tivat, kao i Plana kontrole i nadzora tokom izborne kampanje za parlamentarne i lokalne izbore koji su raspisani za oktobar 2016, odnosno gotovo 100% ispunjavanjem propisanih obaveza kad je u pitanju obaveza dostavljanja sedmodnevnog i petnaestodnevnog izvještavanja i dostavljanja Odluka o zapošljavanju u toku izborne kampanje. Na ovaj način ispunjena je svrha poštovanja i primjene Zakona – transparentnost finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, odnosno odgovorna upotreba javnih resursa.

U toku postupka kontrole i nadzora tokom izbornog procesa Agencija je tokom navedenog perioda, pokrenula 53 prekršajna postupka protiv političkih subjekata za parlamentarne izbore i izbore na lokalnom nivou, kao i 247 prekršajnih postupaka protiv organa vlasti.

Od 1. januara 2016. godine Agencija je podnijela 656 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, od kojih je 336 zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupka podnijeto zbog kršenja odredbi Zakona o finansiranju političih subjekata i izbornih kampanja.

Dodatno, uz navedeni broj prekršaja, Agencija je u oblasti integriteta pokrenula 56 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, u vezi kojih su izrečene opomene za 6 organa vlasti i novčane kazne u ukupnom iznosu od 6.715,00€. Takođe, pokrenut je i jedan prekršajni postupak po predmetu iz oblasti zviždača.

U 2016. godini riješeno je 462 predmeta (uključujići predmete iz 2014. i 2015. godine) sa izrečenim novčanim kaznama u ukupnom iznosu od 59 162 eura.

Kada je u pitanju realizacija Budžeta Agencije, od predviđenog iznosa 1,040,826.35 € za 9 mjeseci rada Agencije izvršeno je 729,565.42 €, odnosno 70,09%.

Novosti