Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje 52. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

8. septembar 2017.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet Agencije je na današnjoj sjednici upoznat sa aktivnostima Agencije u vezi sa postupanjem po prijavama zviždača i zahtjevima za zaštitu zviždača, sa posebnim osvrtom na postupanje ASK po službenoj dužnosti.

Konstatovano je da je nadležni Odsjek postigao konkretne rezultate, koje bi trebalo predstaviti javnosti, čime bi se dodatno ohrabrili građani da prijavljuju ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije.

Od početka godine Agenciji je dostavljeno 29 prijava o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, dok je četrnaest postupaka  po prijavama prenešeno iz prošle godine. Takođe, od početka godine je Agencija po službenoj dužnosti pokrenula 12 postupaka za utvrđivanje postojanja ugrožavanja javnog interesa.

U 2017. godini je pred Agencijom okončano ukupno 29 postupka, od čega 18 po prijavama i 11 po službenoj dužnosti. Osim navedenog, četiri predmeta su ustupljena nadležnim tužilaštvima, dok je devet predmeta proslijeđeno drugim nadležnim organima. Svi ostali postupci su u toku. Agencija je u odnosu na sve okončane postupke dala ukupno 348 preporuka subjektima na koje se postupci odnose.

U posebnom osvrtu na ex officio postupke, Savjet je informisan da je Agencija vodila ukupno 12 postupaka po službenoj dužnosti zbog sumnje u postojanje ugrožavanja javnog interesa. Nakon 11 okončanih postupaka, Agencija je u 9 slučajeva donijela Mišljenja kojima je utvrdila ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje rizika korupcije i dala preporuke za unaprijeđenje integriteta i transaprentnosti institucija.

Agencija je u navedenih devet postupaka utvrdila da oglašavanje slobodnog radnog mjesta u trajanju od jednog dana i u danima vikenda i državnog praznika, iako u formalnopravnom smislu u saglasnosti sa opštim propisima o radu, u smislu članova 44 i 72 Zakona o sprječavanju korupcije predstavlja ugrožavanja javnog interesa i može uticati na narušavanje integriteta, ravnopravnosti i transparentnosti procedure zapošljavanja. 

Jedno od navedenih Mišljenja ima sistemski karakter i obuhvata postupanje 78 organizacija. Ovim sistemskim Mišljenjem je Agencija utvrdila da je u periodu od 1. januara. 2017. godine zaključno sa 12. junom objavljen ukupno 281 oglas za 434 slobodna radna mjesta, i to u trajanju od jednog dana ili u danima vikenda za potrebe 78 javnih preduzeća, javnih ustanova i drugih pravnih lica čiji je većinski vlasnik ili osnivač  država odnosno opština. U trajanju od samo jednog dana je objavljeno 252, a u trajanju od dva dana u danima vikenda još 29 od ukupno navedenih 281 oglasa.

Agencija je institucijama kod kojih je utvrdila postojanje ugrožavanja javnog interesa, dala ukupno 312 preporuka, za unaprijeđenje transparentnosti i otklanjanje korupcijskih rizika u postupcima zapošljavanja, i to: da se u narednom periodu prilikom raspisivanja oglasa za slobodna radna mjesta omogući dovoljan broj dana kandidatima za prijavu na oglas i prikupljanje neophodne dokumentacije tako da oglašavanje po pravilu ne traje kraće od osam dana, kao i da se donese interni akt kojim će se između ostalog precizirati procedura zapošljavanja u pogledu trajanja oglašavanja, provjere radne sposobnosti kandidata i  bodovanja, te da o tome obavijeste Agencija najkasnije do 31. decembra 2017. godine. Takođe da najkasnije do 31. decembra 2017. godine izvijeste Agenciju o svim oglasima koji su raspisani nakon donošenja ovog Mišljenja, rokovima trajanja istih i broju prijavljenih kandidata, kao i da se ažurira Plan integriteta ovih organizacija uvođenjem novog rizika „nedovoljna transparentnost prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta“, uz planiranje mjera za savladavanje pomenutog rizika. Provjera realizacije datih preporuka dospijeva krajem decembra 2017. godine,  kada će ovlašćena lica Agencije izvršiti analizu prispjelih Izvještaja i pratiti ispunjenost datih preporuka.

U toku godine su podnijeta i dva zahtjeva za zaštitu zviždača (uz prijave koje su takođe podnijete Agenciji). Postupci su u toku. Podnijet je i jedan zahtjev zviždača za pružanje stručne pomoći zviždaču u sudskom postupku u smislu člana 66 Zakona o sprječavanju korupcije. Agencija je u ovom slučaju sačinila detaljan Izvještaj na zahtjev zviždača o svim radnjama koje su joj poznate od momenta izdavanja Mišljenja do dana podnošenja zahtjeva. Pripremno ročište je zakazano za oktobar. Takođe, Agencija u kontinuitetu prati preporuke koje je dala ŽPCG AD Podgorica u predmetima zaštite „Dragojević“ i „Minić“, u kojem slučaju je informisana da je zbog kršenja jedne od navedenih preporuka došlo do disciplinskih postupaka i kažnjavanja vinovnika kršenja preporuke ASK. 

Novosti