Agencija za sprječavanje korupcije

Počela šesta sjednica Konferencije država članica UN Konvencije protiv korupcije

Konferencija se održava u Petrovgradu od 2 - 4. novembra 2015. godine
5. novembar 2015.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Na početku Konferencije na kojoj je učešće uzelo 177 država, a koja se održava u Sankt Peterburgu, prisutne učesnike je pozdravila predsjedavajuća petom sjednicom Konferencije država članica potpisnica Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije. Ona se zahvalila Sekretarijatu Konferencije i radnim grupama na saradnji, a potom je uslijedio izbor novih članova predsjedavajućih sjednicom Konferencije. Po pravilu, predsjedavajući je predstavnik države domaćina, pa je izabran ministar pravde Ruske Federacije, Aleksander Konovalov.       

Konferenciji prisustvuje delegacija Crne Gore u sastavu: predsjednica Savjeta Agencije za borbu protiv korupcije Goranka Vučinić, članovi - Ristan Stijepović i Radule Žurić, i članica Komisije za sprječavanje sukoba interesa Ana Raičević.      

Na sjednici je stavljen akcenat na završetak prvog ciklusa Mehanizma pregleda i pripremi za početak drugog ciklusa. Konstatovano je da bi državne politike država članica Konvencije UN-a trebalo da budu usklađene sa stavovima Konvencije.

Nakon preuzimanja vođenja sjednice, predsjedavajući je izrazio stav o potrebi uspostavljanja platforme za promovisanje borbe protiv korupcije. Takođe, naglasio je i potrebu jednakosti i uključivanja nacionalnih dijaloga, kao i potrebu praćenja i jačanja bilateralne i multilateralne saradnje i razmjene iskustava. On je istakao da se procenat informacija dobijenih od država mijenjao u pozitivnom pravcu, kao i procenat prijavljivanja korupcije i uklanjanje administrativnih barijera.    

Prvog i drugog dana, tokom opšte diskusije, učešće su uzeli predstavnici velikog broja organizacija, među kojima - predstavnik UNODC, Grupe 77 iz Kine, Afričke grupe, Azijsko - Pacifičke grupe, Latinsko - Američke grupe, EU, kao i predstavnici pojedinačnih država.

Izlagači su saglasni da je korupcija fenomen koji podriva povjerenje u institucije, kao i da je pranje novca jedna od barijera u stvaranju zdravog društva. Tehnička pomoć, saradnja među državama, izgradnja kapaciteta, pravna pomoć, a prije svega transparentnost, su koraci koji mogu voditi do efektivnog i efikasnog suzbijanja korupcije. Takođe smatraju da je potrebno jačanje u dijelu sprječavanja sukoba interesa i prijavljivanja korupcije. Oni su takođe istakli da su njihove države usvojile setove mjera za borbu protiv korupcije i da je za borbu protiv korupcije i za njeno suzbijanje od izuzetnog značaja - objedinjavanje najboljih praksi i olakšavanje postupka razmjene informacija. Izlagači smatraju da je neophodno praćenje nezakonitog bogaćenja javnih funkcionera, radi ostvarivanja efikasne borbe protiv korupcije.

Drugog dana zasijedanja, nakon završetka opšte diskusije, na dnevnom redu je bila tema „Prevencija korupcije“, pa je u tom dijelu, veliki broj zemalja prenio svoja iskustva - najbolje prakse i barijere, sa kojima se susreću u prevenciji korupcije.

Trećeg dana zasijedanja Konferencije, na dnevnom redu je bila tema „Povraćaj imovine“, pa je razmjena iskustava na ovom polju, među državama, kao i mišljenja brojnih međunarodnih organizacija koje su učestvovale u radu sjednice, bila od izuzetnog značaja za učesnike Konferencije.

Tokom prva tri dana, osim plenarnog zasijedanja, paralelno su održavani brojni sastanci radnih grupa: 

  • sastanak međunarodnih eksperata za saradnju; 
  • anti-korupcija u malim ostrvskim zemljama; 
  • dostupnost za javnost procesa javnih nabavki: privatno-javna saradnja u promovisanju integriteta i transparentnosti u procesu javnih nabavki; 
  • UNODC regionalni program za Istočnu Afriku; nastavak šeste sjednice Grupe za pregled implementacije; Inicijativa za povraćaj ukradene imovine; 
  • efikasna zaštita zviždača 
  • i druge.

Nakon usaglasavanja sadržaja rezolucija, planirano je da se naredna dva dana pristupi usvajanju istih.

Novosti