Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 40. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

30. decembar 2020.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet ASK je na današnjoj sjednici razmatrao Informaciju o aktivnostima Odjeljenja za informacione tehnologije ASK.

Članovi Savjeta ASK su izrazili zadovoljstvo postojećim funkcionalnostima sistema, i pohvalili dostupnost kvalitetnih analitičkih na internet stranici ASK.

Istovremeno je inicirano iznalaženje modaliteta za obezbjeđivanje finansisjkih sredstava za bezbjedno funkcionisanje informacionog sistema, i za unapređenje postojećih aplikacija. Takođe, Savjet ASK je ukazao na potrebu povećanja broja izvršilaca u Odjeljenju za informacione tehnologije, u cilju adekvatnog i pravovremenog sprovođenja svih planiranih aktivnosti.

Načelnik Odjeljenja za informacione tehnologije Miloš Vujošević predstavio je postojeće funkcionalnosti sistema, sa svim nadogradnjama koje su realiziovane u 2020. godini, kao i planove razvoja sistema za narednu godinu.

Tokom ove godine započet je pilot projekat prelaska na novu – web formu dostavljanja izvjetšaja o poklonima, čime će obveznicima biti olakšan proces podnošenja izvještaja, kao i pristup svim prethodno podnijetim izvještajima.

Takođe, prezentiran je poseban modul za analitiku čija produkcija je počela ove godine, a odnosi se na kontrolu finansiranja politčkih subjekata i izbornih kampanja, u dijelu kontrole prijavljenih priloga i troškova u toku izborne kampanje. Navedeni modul obezbjeđuje pretragu podataka koji se odnose na političke subjekte, po različitim kategorijama, a što omogućava zaintresovanoj javnosti da ima uvid u podatke svih političkih subjekata.

Zahvaljujući donaciji koju je obezbijedila Ambasada SAD u Podgorici, izrađena je aplikacija – interaktivna mapa na web sajtu Agencije, koja će omogućiti uvid u precizne podatke o lokacijma za bilborde zakupljenim od strane političkih subjekata na teritoriji Crne Gore, sa ostalim pratećim podacima. Aplikacija je trenutno u testnom režimu i uskoro će biti puštena u produkciju.

U okviru Tekućih pitanja, Direktorica ASK je upoznala članove Savjeta ASK sa Nacrtom budućeg Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u ASK, koja će naredne godine biti predložena Savjetu ASK na usvajanje, sa ciljem unapređenja efikasnosti i efektivnosti rada ASK.

Novosti