Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 88. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

15. mart 2019.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet Agencije je konstatovao je da je Agencija u prethodnoj godini postigla značajne rezultate u svim oblastima iz svoje nadležnosti, uz dosljednu i neselektivnu primjenu zakona iz svoje nadležnosti.

Kada su u pitanju konkretni rezulati, registrovan je rast zahtjeva javih funkcionera i organa vlasti za davanje Mišljenja o postojanju sukoba interesa i ograničenja u vršenju javnih funkcija za oko 45% u odnosu na 2017. Evidentan je visok procenat poštovanja Mišljenja i postupanja po Odlukama Agencije, na šta ukazuje rast broja datih ostavki sa javne funkcije (77) nakon Mišljenja i Odluka ovog organa u odnosu na prethodnu godinu. Organi vlasti su razriješili 5 javnih funkcionera.

Evidentiran je rast broja predatih Izvještaja o prihodima i imovini po različitim osnovima podnošenja (8.004), za 23% više u odnosu na 2016. i 14% u odnosu na 2017. Registrovan je značajan rast dostavljenih Izvještaja o prihodima i imovini usljed uvećanja imovine preko 5.000€ (410 Izvještaja, što je za 39,5% više u odnosu na 2017, odnosno 111% u odnosu na 2016.). Nastavljen je trend visokog procenta poštovanja zakonske odredbe dostavljana redovnih godišnjih Izvještaja od strane obveznika zakona (94,5%).

Evidentiran je rast broja prijava zviždača. U 2018. je podnijeto 110 prijava, što je za 96% više u odnosu na 2016, i 59% u odnosi na 2017. Taj podatak ukazuje na rast povjerenja u rad Agencije, kao i rast javne svijesti o važnosti prijavljivanja sumnji u postojanje korupcije. Osim toga, postupanje Agencije po službenoj dužnosti (13 u 2018.) i date preporuke Agencije u oblasti oglašavanja slobodnih radnih mjesta u trajanju od jednog dana u javnim preduzećima, javnim ustanovama i drugim pravnim licima čiji je većinski vlasnik ili osnivač država, rezultirali su osjetnim smanjenjem ovakve prakse u 2018, što je u znatnoj mjeri je dovelo do otklanjanja korupcijskih rizika u postupcima zapošljavanja.

Agenciji je do kraja 2018. dostavljeno 688 planova integriteta (kojima je obuhvaćeno 696 organa), čime je 98% organa vlasti ispunilo zakonsku obavezu usvajanja planova integriteta.

U 2018. je porastao broj registrovanih lobista (pet fizičkih i jedno pravno lice) u odnosu na prethodne godine, što ukazuje na povećanje zainteresovanosti građana za obavljanje poslova lobiranja. Imajući u vidu ukupan broj registrovanih lobista (šest fizičkih lica i jedno pravno lice), kao i činjenicu da je prvi lobista registrovan u novembru 2017, potrebno je nastaviti sa informativnom kampanjom u cilju podizanja javne svijesti o institutu lobiranja.

Proaktivnom ulogom Agencije je obezbijeđeno poštovanje Zakona o finansiranju političkih sujekata i izbornih kampanja u 2018, kao i transparentnost upotrebe javnih resursa u toku izbornih kampanja. Agencija je izvršila kontrolu 34.301 dostavljenog izvještaja političkih subjekata, organa vlasti i pravnih lica, kao 3.389 kontrole poštovanja zabrana i ograničenja u izbornim kampanjama.

Primjenjujući navedeni zakon, Agencija je prepoznala niz nepreciznosti i nedostataka u pravnom okviru, koji utiču na pravnu sigurnost i efikasnost primjene zakona. Agencija je zato nadležnom skupštinskom Odboru dostavila preporuke za dalje unapređenje zakonodavnog okvira u ovoj oblasti.

Agencija je dala Mišljenja na Predlog zakona o akademskom integritetu, Nacrt Zakona o javnim nabavkama i Nacrt Zakona o državnoj upravi, koja su dostavljena predlagaču zakona, Vladi, Skupštini Crne Gore i Savjetu Agencije. U narednom periodu, ASK će naročitu pažnju posvetiti aktivnostima vezanim za ocjenu sprovođenja preporuka iz datih mišljenja.

Agencija je, realizujući preporuku Evropske komisije, u julu 2018. počela sa direktnim izdavanjem prekršajnih naloga, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima. Izdat je 21 prekršajni nalog, od kojih je naplaćeno 9 u iznosu od 3.002€.

Zbog kršenja zakona iz svoje nadležnosti, Agencija je u 2018. podnijela ukupno 436 zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka nadležnim sudovima za prekršaje. U 2018. su okončana ukupno 442 postupka (uključujući i one po zahtjevima iz 2016. i 2017. godine), od čega je izrečeno 331 sankcija (245 novčanih kazni i 86 opomena).

Izrečene su novčane kazne u iznosu od 100.400€. Na osnovu predloga za oduzimanje imovinske koristi koja je stečena izvršenjem prekršaja, sudovi za prekršaje su izrekli 3 mjere oduzimanja imovinske koristi okrivljenima u iznosu 12.540€.

Agencija je nastavila sa intenzivnim informativnim i antikorupcijskim kampanjama u cilju jačanju znanja opšte javnosti i obveznika antikorupcijskih zakona o nadležnostima ovog organa kao i jačanja nivoa javne svijesti o problemu korupcije.

Efekte svoga rada u 2018. Agencija je ispitala kroz istraživanje javnog mnjenja „Stavovi javnosti o korupciji i upoznatost sa radom ASK“, koje je objavila 28. decembra 2018, a koje je za potrebe ove institucije realizovala agencija Damar Plus. Ukupno 66,4% građana procjenjuje da je ASK dala doprinos sveukupnoj borbi protiv korupcije u CG, dok je povjerenje u rad ASK u borbi protiv korupcije u ovom, kao i prethodnim godišnjim istraživanjima, ima više od 60% ispitanika. Agencija je i u ovom, kao i u prethodnim istraživanjima na prvom mjestu među institucijama u koje bi građani imali najviše povjerenja u slučaju da se odluče da prijave korupciju.

Savjet je na takođe usvojio Finansijski izvještaj ASK za 2018. godinu. Budžet Agencije za 2018. godinu iznosio je 1.792.804,00€, od čega je utrošeno 1.467.399,67€ (procenat izvršenja Budžeta je 81,85%). Konstatovano je da je Budžet u protpunosti namjenski realizovan, uz racionalnu potrošnju sredstava.

Agencija je Planom javnih nabavki za 2018. predvidjela javne nabavke u vrijednosti od 478.240,00 €, od čega je realizovano 95,4% (456.240,00€), što pokazuje dobro definisane potrebe Agencije, te njihovu uspješnu realizaciju.

PREDSJEDNICA SAVJETA

Goranka Vučinić

Novosti