Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 81. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

30. novembar 2018.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet ASK je na današnjoj sjednici razmatrao stepen realizacije zaključaka i inicijativa tog tijela za period oktobar 2016. – novembar 2018. godine, kao i Radni dokument Evropske komisije o stanju u poglavljima 23 i 24 u Crnoj Gori, u dijelu koji se odnosi na rad Agencije za sprječavanje korupcije.

Savjet je konstatovao da je procenat realizovanih zaključaka, kao i onih koji se realizuju u kontinuitetu iznad 96%, što potvrđuje odgovoran i profesionalan odnos Agencije prema inicijativama Savjeta Agencije. Savjet će insistirati na realizaciji svih zaključaka koji do sada nijesu realizovani. Takođe je konstatovano da su razlozi nerealizacije opravdani, i to: nedospjelost rokova ili dinamika realizacije projektnih aktivnosti ili ispunjenje uslova od strane drugih instiutcija.

Realizacija zaključaka rezultirala je unapređenjem saradnje Agencije sa državnim institucijama, nevladinim organizacijama i medijima, unapređenjem  kapaciteta Agencije, kroz realizaciju brojinih edukacija zaposlenih, kao i nadogradnjom informacionog sistema Agencije.

Savjet je zaključio da je posebnu pažnju potrebno posvetiti pronalaženju novih modaliteta saradnje sa Specijalnim državnim tužilaštvom, kako bi se procesuirali svi slučajevi koji su prijavljeni Agenciji, a gdje postoje elementi osnova sumnje da je izvršeno krivično djelo. Inicirano je formiranje timova Agencije i SDT-a, koji bi kroz kontinuiranu razmjenu infiormacija utvrđivali da li postoje elemeni za ustupanje predmeta nadležnim tužilaštvima. 

Takođe, inicirano je intenziviranje saradnje sa Skupštinom Crne Gore i Vladom Crne Gore, i loklanim samoupravama, kako bi se stvorile veće pretpostavke za uspostavljanje sistema zakonitog lobiranja u praksi, unapređenje integriteta zaposlenih u javnoj upravi, izrade odgovarajućih etičkih kodeksa za poslanike i druge javne funkcionere, stvaranje uslova za dosljednu primjenu člana 42 ZSK, kao i zbog unapređenja postupka izrade zakona.

Razmatrajući Radni dokument Evropske komisije o stanju u poglavljima 23 i 24 u Crnoj Gori, konstatovano je da preporpuke Evropske komisije korespondiraju sa preporukama iz Plana realizacije preporuka EK u dijelu koji se odnosi na Agenciju, a koji je Savjet usvojio u maju ove godine.

Takođe, u Radnom dokumentu evidentiran je određeni nepredak u radu Agencije. Savjet će insistirati na dosljednoj realizaciji svih preporuka iz Izvještaja Evropske komisije i o tome redovno izvještavati Delegaciju EU u Podgorici i javnost.

Novosti