Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 80. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

16. novembar 2018.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Razmatrajući aktivnosti koje je Odjelejnje za međunarodinu saradnju i standarde ASK sprovodili od početka rada Agencije, Savjet ASK je na današnjoj sjednici ocijenio da Agencija u kontinuitetu uspješno ostvaruje međunarodnu saradnju, i da je kredibilan partner u ključnim međunarodnim i regionalnim organizacijama u oblasti borbe protiv korupcije kao i praćenja primjene antikorupcijskih standarda.

Savjet je iskazao zadovoljstvo činjenicom da je Agencija trenutko korisnik dva projekta, čije aktivnosti  se implementiraju dobrom dinamikom i da direktno doprinose jačanju kapaciteta same Agencije, kao i obveznika promjene zakona koji su u nadležnosti Agencije.

Naime, koristeći pretpristupnu podršku EU, kroz IPA tvining projekat, Agencija, u saradnji sa tvining partnerom – nacionalnom Agencijom za borbu protiv korupcije u Italiji, sprovodi aktivnosti na jačanju mjera integriteta i oblast zaštite zviždača, a kroz Horizontalni program SE i EU – Projekat borbe protiv ekonomskog kriminala, u okviru kojeg ASK kao jedan od glavnih korisnika sarađuje sa ekspertima Savjeta Evrope na unaprjeđenju zakona, podzakonskih akata i prakse u oblasti kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, sprečavanja sukoba interesa, provjere imovinskih kartona javnih funkcionera i zaštite zviždača. 

Savjet je istakao veoma važnu ulogu i konkretnu pomoć koju su na početku rada Agenciji pružili međunarodni partneri, kako kroz bilateralnu saradnju, tako i kroz nekoliko projekata koji su sprovedeni, posebno u dijelu kontrole finasniranja političkih subjekata i izbornih kampanja.

Pored toga, Agencija je nacionalni koordinator obaveza koje proističu iz članstva Crne Gore u Grupi zemalja Savjeta Evrope za borbu protiv korupcije (GRECO), koordinator za aktivnosti u vezi mehanizma evaluacije primjene Konvencije UN protiv korupcije (UNCAC), Regionalne antikorupcijske inicijative (RAI) i Antikorupcijske mreže Organizacije za evropsku saradnju i razvoj (ACN OECD).

Agencija je aktivni učesnik procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji kroz pregovaračko Poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava. U tom smislu, kao centralno preventivno antikorupcijsko tijelo, koordinira podoblast Prevencija korupcije koja obuhvata sve najvažnije institute iz ove oblasti. Ova uloga podrazumijeva izradu redovnih izvještaja iz oblasti rada ASK, na kvartalnom, polugodišnjem i godišnjem nivou za potrebe Delegacije EU u Crnoj Gori i Evropske komisije.


Pored toga, naglašena je i važnost uloge Agencije u okviru Berlinskog procesa, trenutno najvažnije međuvladine inicijative koja se tiče proširenja EU, kao i to što će u okviru preuzimanja predsjedavanja Jadransko-jonskom inicijativom od strane Crne Gore, biti organizovan okrugli sto na visokom nivou, na kojem će učestovovati predstavnici osam zemalja članica Inicijative. 

Novosti