Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 63. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

28. februar 2018.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Današanja sjednica Savjeta ASK bila je posvećena postupanju Agencije za sprječavanje korupcije po zahtjevima za slobodan pristup informacijama u toku 2016. i 2017. godine

Agencija je od u toku prve dvije godine rada zaprimila 464 zahtjeva za slobodan pristup informcijama, gdje su podnosioci većinom bile organizacije civilnog sektora, dok su u 7 slučajeva zahtjevi podneseni od strane novinara, političkih partija i fizičkih lica.

Od navedenog broja, u 461 predmetu su donešeni akti kojima je odlučeno po zahtjevima za SPI, u tri slučaja su informacije zbog složenosti i obimnosti predmeta obezbijeđene kroz unapređenje mogućnosti objavljivanja u informacionom sistemu ASK i održane sastanke sa podnosiocima zahtjeva.

ASK je u 2017. godini uspjela da unaprijedi efikasnost u postupanju po zahtjevima za SPI, ispuni zakonske obaveze prema podnosiocima zahtjeva, smanji broj odbijajućih rešenja zbog zakonskih ograničenja na samo tri u 2017. godini, te smanji broj žalbi sa 138 u 2016. godini, na 22 u 2017. godini.  

Savjet insitira na poštovanju rokova za postupanje po zahtjevima za SPI od strane ASK, kao i na proaktivnom objavljivanju informacija na internet stranici ASK.

Novosti