Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 31. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet se upoznao sa aktivnostima ASK u dijelu kontrole i nadzora u toku izborne kampanje za izbor poslanika i odbornika na izborima održanim u oktobru 2016. godine
31. sjednica Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije
25. oktobar 2016.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Na danas održanoj sjednici Savjeta Agencije, predstavnici Agencije prezentovali su aktivnosti koje je Agencija sprovodila u dijelu kontrole i nadzora u toku izborne kampanje za izbor poslanika i odbornika na izborima održanim 16. oktobra 2016. godine.

U prezentaciji se navodi da su organi vlasti tokom izborne kampanje, uglavnom poštovali odredbe Zakona o finansiranju politčkih subjekata i izbornih kampanja, i postupale po preporukama Agencije za otklanjanje uočenih nepravilnosti, a koje su se odnosile na neblagovremeno i nepotpuno objavljivanje analitičkih kartica i putnih naloga.

Agencija do sada nije utvrdila postojanje zloupotrebe državnih resursa u partijske svrhe tokom izborne kampanje. Agenciji nije upućena nijedna prijava od strane predstavnika opozicije koji su, shodno Lex specijalis-u, imali kontrolnu funkciju u organima vlasti.

Većina političkih subjekata nije poštovala odredbe Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

Kršenja Zakona koja su evidentirana  odnosila su se na: dostavljanje  i objavljivanje iznosa cijena za medijsko oglašavanje, otvaranje posebnog žiro računa i određivanje odgovornog lica za namjensko trošenje sredstava i podnošenje izvještaja, kao i petnaestodnevnog dostavljanja izvještaja o prilozima u toku izborne kampanje.

Agencija je, u zakonom predviđenom roku, donijela Plan kontrole i nadzora izborne kampanje za izbor poslanika u Skupštini CG. Plan sadrži uputstvo za obveznike Zakona o finansiranju političkih subjekata o načinu ispunjavanja propisanih obaveza i zabrana, kao i tumačenje odredbi ovog Zakona. Kako su 16. oktobra pored parlamentarnih, održani još i izbori za odbornike u Opštinama Kotor, Budva, Andrijevica i Rožaje, usvojeni plan i propisani rokovi za ispunjavanje obaveza, zabrana i ograničenja u skladu sa Zakonom, odnosio se i na navedene Opštine.

Tako je u toku septembra i oktobra izvršena kontrola poštovanja zabrana, ograničenja i obaveza propisanih Zakonom u 11 Opština, 5 Ministarstava i 21 ustanove, preduzeća ili pravnog lica (ukupno 226 potrošačkih jedinica) i 16 političkih subjekata na lokalnom i državnom nivou.  Cilj navedenih kontrola je bio monitoring sprovođenja odredbi Zakona od strane političkih subjekata i organa vlasti u odnosu na poštovanje obaveza, zabrana i ograničenja u dijelu: sedmodnevnog objavljivanja analitičkih kartica od strane budžetskih jedinica i putnih naloga od strane organa vlasti i pravnih lica, petnaestodnevnog objavljivaja podataka o socijalnim davanjima od strane opština, ograničenja budžetske potrošnje, zapošljavanja u skladu sa aktom o sistematizaciji i dr.

Pokrenuto je 10 prekršajnih postupaka zbog neobjavljivanja analitičkih kartica i nedostavljanja Privremenom odboru (kumulativni prekršaj) u propisanom roku i 247 zbog neobjavljivanja putnih naloga.

Izvršena je kontrola svih odluka o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom, uključujući i kontrolu ugovora/rešenja o zasnivanju radnog odnosa, prateće dokumentacije, kompletnosti dokumentacije koja je pratila postupak predmetnog zapošljavanja. Prilikom kontrole uočene su nepravilnosti po pitanju kompletnosti dokumentacije u 272 slučaja, dok je proaktivnim djelovanjem Agencije nakon upućenog upozorenja dopunjena dokumentaciju i otklonjene uočene nepravilnosti.

Takođe, izvršen je terenski nadzor u 11 Opština, 5 Ministarstava i 21 ustanovu, preduzeće ili pravno lice, prilikom koje je izvršen neposredan uvid u dokumentaciju i iskontrolisana primjena i poštovanje Zakona.

Uz obavljanje redovne kontrole i nadzora, od 1. septembra, ASK je vršila kontrolu poštovanja propisanih zabrana po službenoj dužnosti, putem izjašnjenja, neposrednim uvidom u dokumentaciju kroz terensku kontrolu i dostavljanjem plana naplate i potraživanja

Kad je u pitanju kontrola finansiranja političkih subjekata, odnosno izbornih kampanja Agencija je pratila ispunjavanje propisanih obaveza koje se odnose na: dostavljanje  i objavljivanje iznosa cijena za medijsko oglašavanje, otvaranja posebnog žiro računa i određivanja odgovornog lica za namjensko trošenje sredstava i za podnošenje izvještaja i petnaestodnevnog dostavljanja izvještaja o prilozima. Ukupno je pokrenuto 53 prekršaja.

Upućen je zahtjev MUP-u i Ministarstvu pravde za provjeru 903 lica, koji su davali priloge političkim subjektima, do 1. oktobra, za dostavu podataka i informacija, odnosno, da li se ta lica nalaze u biračkom spisku, kao i da li su osuđivana za krivična djela sa elementima korupcije i organizovanog kriminala.

Na kraju rasprave, Savjet je jednoglasno usvojio zaključak da Agencija, u razumnom roku, objavi na internet stranici kompletnu dokumentaciju koja je prikupljena u vezi sa finansiranjem navedene izborne kampanje.

Novosti