Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 31. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet se upoznao sa aktivnostima ASK u dijelu kontrole i nadzora u toku izborne kampanje za izbor poslanika i odbornika na izborima održanim u oktobru 2016. godine
25. oktobar 2016.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Na danas održanoj sjednici Savjeta Agencije, predstavnici Agencije prezentovali su aktivnosti koje je Agencija sprovodila u dijelu kontrole i nadzora u toku izborne kampanje za izbor poslanika i odbornika na izborima održanim 16. oktobra 2016. godine.

U prezentaciji se navodi da su organi vlasti tokom izborne kampanje, uglavnom poštovali odredbe Zakona o finansiranju politčkih subjekata i izbornih kampanja, i postupale po preporukama Agencije za otklanjanje uočenih nepravilnosti, a koje su se odnosile na neblagovremeno i nepotpuno objavljivanje analitičkih kartica i putnih naloga.

Agencija do sada nije utvrdila postojanje zloupotrebe državnih resursa u partijske svrhe tokom izborne kampanje. Agenciji nije upućena nijedna prijava od strane predstavnika opozicije koji su, shodno Lex specijalis-u, imali kontrolnu funkciju u organima vlasti.

Većina političkih subjekata nije poštovala odredbe Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

Kršenja Zakona koja su evidentirana  odnosila su se na: dostavljanje  i objavljivanje iznosa cijena za medijsko oglašavanje, otvaranje posebnog žiro računa i određivanje odgovornog lica za namjensko trošenje sredstava i podnošenje izvještaja, kao i petnaestodnevnog dostavljanja izvještaja o prilozima u toku izborne kampanje.

Agencija je, u zakonom predviđenom roku, donijela Plan kontrole i nadzora izborne kampanje za izbor poslanika u Skupštini CG. Plan sadrži uputstvo za obveznike Zakona o finansiranju političkih subjekata o načinu ispunjavanja propisanih obaveza i zabrana, kao i tumačenje odredbi ovog Zakona. Kako su 16. oktobra pored parlamentarnih, održani još i izbori za odbornike u Opštinama Kotor, Budva, Andrijevica i Rožaje, usvojeni plan i propisani rokovi za ispunjavanje obaveza, zabrana i ograničenja u skladu sa Zakonom, odnosio se i na navedene Opštine.

Tako je u toku septembra i oktobra izvršena kontrola poštovanja zabrana, ograničenja i obaveza propisanih Zakonom u 11 Opština, 5 Ministarstava i 21 ustanove, preduzeća ili pravnog lica (ukupno 226 potrošačkih jedinica) i 16 političkih subjekata na lokalnom i državnom nivou.  Cilj navedenih kontrola je bio monitoring sprovođenja odredbi Zakona od strane političkih subjekata i organa vlasti u odnosu na poštovanje obaveza, zabrana i ograničenja u dijelu: sedmodnevnog objavljivanja analitičkih kartica od strane budžetskih jedinica i putnih naloga od strane organa vlasti i pravnih lica, petnaestodnevnog objavljivaja podataka o socijalnim davanjima od strane opština, ograničenja budžetske potrošnje, zapošljavanja u skladu sa aktom o sistematizaciji i dr.

Pokrenuto je 10 prekršajnih postupaka zbog neobjavljivanja analitičkih kartica i nedostavljanja Privremenom odboru (kumulativni prekršaj) u propisanom roku i 247 zbog neobjavljivanja putnih naloga.

Izvršena je kontrola svih odluka o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom, uključujući i kontrolu ugovora/rešenja o zasnivanju radnog odnosa, prateće dokumentacije, kompletnosti dokumentacije koja je pratila postupak predmetnog zapošljavanja. Prilikom kontrole uočene su nepravilnosti po pitanju kompletnosti dokumentacije u 272 slučaja, dok je proaktivnim djelovanjem Agencije nakon upućenog upozorenja dopunjena dokumentaciju i otklonjene uočene nepravilnosti.

Takođe, izvršen je terenski nadzor u 11 Opština, 5 Ministarstava i 21 ustanovu, preduzeće ili pravno lice, prilikom koje je izvršen neposredan uvid u dokumentaciju i iskontrolisana primjena i poštovanje Zakona.

Uz obavljanje redovne kontrole i nadzora, od 1. septembra, ASK je vršila kontrolu poštovanja propisanih zabrana po službenoj dužnosti, putem izjašnjenja, neposrednim uvidom u dokumentaciju kroz terensku kontrolu i dostavljanjem plana naplate i potraživanja

Kad je u pitanju kontrola finansiranja političkih subjekata, odnosno izbornih kampanja Agencija je pratila ispunjavanje propisanih obaveza koje se odnose na: dostavljanje  i objavljivanje iznosa cijena za medijsko oglašavanje, otvaranja posebnog žiro računa i određivanja odgovornog lica za namjensko trošenje sredstava i za podnošenje izvještaja i petnaestodnevnog dostavljanja izvještaja o prilozima. Ukupno je pokrenuto 53 prekršaja.

Upućen je zahtjev MUP-u i Ministarstvu pravde za provjeru 903 lica, koji su davali priloge političkim subjektima, do 1. oktobra, za dostavu podataka i informacija, odnosno, da li se ta lica nalaze u biračkom spisku, kao i da li su osuđivana za krivična djela sa elementima korupcije i organizovanog kriminala.

Na kraju rasprave, Savjet je jednoglasno usvojio zaključak da Agencija, u razumnom roku, objavi na internet stranici kompletnu dokumentaciju koja je prikupljena u vezi sa finansiranjem navedene izborne kampanje.

Novosti