Agencija za sprječavanje korupcije

Održana 27. sjednica Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet se upoznao sa Planom kontrole i nadzora izborne kampanje za izbor poslanika u Skupštini Crne Gore
29. jul 2016.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet Agencije održao je 27. sjednicu na kojoj su prezentovani polugodišnji rezultati rada Odsjeka za kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, kao i Plana kontrole i nadzora izborne kampanje za izbor poslanika u Skupštini Crne Gore.  

Načelnik tog Odsjeka istakao je da su u prvih šest mjeseci 2016. stvoreni uslovi za efikasan rad Agencije u oblasti kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja. Popunjena su sistematizovana mjesta u Odsjeku, razvijen informacioni sistem i dobijena podrška u radu od strane više međunarodnih partnera, prije svega od ambasada UK i SAD, ODIHR, SE i EK) 

Prema Izvještaju, Agencija u potpunosti sprovela nadzor nad sprovođenjem Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja od strane organa vlasti i političkih subjekata u polugodišnjem period. Kao najvažniji rezultat je istako da je ispunjena osnovna svrha zakona, a to je tranparentno finansiranje i upotreba javnih resursa u izbornoj kamanji. 

Agencija je insitirala na dosljednom ispunjavanju svih obaveza propisanih tim zakonom, zahvaljujući čemu su obveznici zakona u prvoj polovini godine ispunili sve obaveze. Tako su u izbornoj kampanji u Tivtu, zahvaljujući proaktivnom pristupu Agencije, organi vlasti i politički subjekti objavljivali sve izvještaje propisane zakonom, čime je dat doprinos transparentnosti finansiranja i upotrebi javnih resursa.

Agencija je, takođe, redovno kontrolisala propisane zabrane i ograničenja za organe vlasti i političke subjekte, a posebno je tokom kampanje u Tivtu vršena kontrola dostavljenih izvještaja, odnosno finansiranja politčkih subjekata.     

Kad je u pitanju aktuelna izborna kampanja, Agencija je u zakonom predviđenom roku, donijela Plan kontrole i nadzora izborne kampanje sa uputstvima za obveznike Zakona o načinima ispunjavanja propisanih obaveza i zabrana. Plan sadrži i kalendar aktivnosti propisanih Zakonom, sa rokovima. U planu su definisane i obaveze Agencije u kontroli zakonskih obaveza i ograničenja za političke subjekte i organe vlasti u kampanji. 

Kada je u pitanju Plan kontrole i nadzora, Savjet je zaključkom podnio inicijativu Agenciji da u najkraćem roku izradi Uputstvo o objavljivanju sadržaja analitičkih kartica, putnih naloga, dokumentacije u vezi sa zapošljavanjem i angažovanjem zaposlenih lica, izvode iz lokalnog trezora i analitičku karticu o potrošnji sredstava iz budžetske reserve, podatke o vrstama, iznosu i broju korisnika svih oblika socijalne pomoći.

Savjet je takođe inicirao donošenje kalendara aktivnosti Agencije u vršenja nadzora nad organimaa vlasti u toku izbora za poslanike Skupštine Crne Gore, zakazane za 16. oktobar 2016. godine.


Novosti