Agencija za sprječavanje korupcije

Održana 24. sjednica Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet pozitivno ocijenio rad Odsjeka za integritet i lobiranje
9. jun 2016.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije
Današnja sjednica Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije bila je posvećena prezentaciji aktivnosti Odsjeka za integritet i lobiranje u odnosu na obavezu usvajanja planova integriteta od strane organa vlasti.

Savjet je ocijenio da je Agencija postigla značajne rezultate u radu na planu promovisanja i pružanja stručne podrške organima vlasti. Zaključeno je da je u narednom periodu potrebno posvetiti posebnu pažnju kontroli sprovođenja planova integriteta od strane organa vlasti.

Kako je saopštio načelnik Odsjeka, Agencija je prepoznala 701 organ vlasti koji su u obavezi da usvoje i Agenciji dostave planove integriteta, u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije. Konstatovan je trend rasta broja usvojenih planova integriteta i rješenja o menadžeru integriteta, dostavljenih Agenciji po mjesecima. Od navedenog broja, od početka 2016. godine,  Agenciji je dostavljeno 612 planova kojima je obuhvaćeno 621 organa (88,58% od svih organa vlasti), jer je 9 organa obuhvaćeno planovima integriteta drugih organa vlasti.  Rješenje o određivanju menadžera integriteta donijelo je 620 organa vlasti.

Statistički posmatrano, najveći procenat ispunjenosti zakonske obaveze donošenja plana integriteta ostvaren je u opštinama: Gusinje, Mojkovac, Rožaje, Petnjica i Tivat (100% organa vlasti sa sjedištem u tim opštinama donijelo plan), Bijelo Polje (97,62%), Danilovgrad (94,44%), Kolašin (94,12%), Podgorica (90,49%), Nikšić (90,20%), Žabljak i Kotor (po 90 %). Najmanji procenat ostvaren je u opštinama: Ulcinj (65%), Plužine (71,43%), Budva (75,86%) i Andrijevica (77,78%).

Posmatrano po vrstama organa vlasti, obavezu izrade plana integriteta ispunilo je: 47 organa državne uprave (15 planova integriteta ministarstava, koji uključuju 8 organa uprave u sastavu tih ministarstava, i 24 planova organa uprave), 45 pravosudna organa, 28 institucija iz oblasti socijalne i dječje zaštite, 34 institucije iz oblasti zdravstva, 248 obrazovno-vaspitnih institucija, 40 institucija iz oblasti kulture, 22 jedinice lokalne samouprave, 2 gradske opštine i 155 drugih organa vlasti (javne ustanove, javna preduzeća, nezavisna tijela, regulatorna tijela i druga pravna lica).

Agencija je, saglasno članu 102 Zakona tačka 18, na dan 1. jun 2016. godine podnijela zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka nadležnim sudovima, protiv 55 organa vlasti koji nijesu ispunili ovu zakonsku obavezu.

Savjet je, takođe, podržao prioritete Odsjeka koji se odnose na kontinuiranu edukaciju zaposlenih i organa vlasti, obezbjeđenje dodatnih sredstava za unapređenje aplikacije za planove integriteta i nabavku tehničke opreme.

Na sjednici su verifikovani zaključci sa sastanka, odražnog dana 6. juna 2016. godine, sa ekspertom Bećirom Kečanovićem, angažovanim  u Agencije posredstvom Ambasade SAD-a u Podgorici, koji se odnose na uspostavljanje saradnje Savjeta ASK sa drugim institucijama u cilju unapređenja pravnog okvira i drugih  mehanizama sprječavanja korupcije na svim nivoima.

Na zahtjev članova Savjeta, a u vezi sa prijavom Mladena Bojanića, poslanika u Skupštini Crne Gore, o navodnom postojanju dokaza o zloupotrebama državnih resursa od strane Socijaldemokrata Crne Gore, direktor Agencije je informisao Savjet o preduzetim mjerama u skladu nadležnostima Agencije, i naveo da će javnost blagovremeno biti obaviještena o ishodu postupka.


Novosti