Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

24. maj 2016.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije
U cilju potpunog i tačnog informisanja javnosti o transparentnosti rada Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, povodom donošenja Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Savjeta Agencije, Savjet saopštava sljedeće:
Uporedo sa načelom zakonitosti, Savjet u svom radu potpuno jednako drži do načela javnosti, kako je to propisano Zakonom, Statutom i Poslovnikom o radu Savjeta, ali i zakonima koji regulišu zaštitu tajnih podataka i podataka o ličnosti.
U skladu sa tim opredjeljenjem, a uvažavajući zahtjeve za otvorenost sjednica Savjeta za predstavnike nevladinog sektora i medija, Savjet je na 21. sjednici usvojio Odluku o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, upravo kako bi doprinio povećanju transparentnosti i pomirenju principa prava javnosti da se informiše o radu državnih institucija i, sa druge strane principa čuvanja zaštićenih podataka.

Naime, kada je u pitanju prisustvo medija sjednicama Savjeta, Odlukom je precizirano  da će sjednice biti otvorene za javnost, u skladu sa zakonom. Savjet će o otvorenosti sjednica odlučivati prije njihovog održavanja, i tom prilikom će isključivo ograničavati javnost iz zakonom propisanih razloga. Takođe, mediji neće biti u obavezi da podnose pojedinačne zahtjeve za prisustvo sjednicama, već  se odluka o otvorenosti odnositi na sva sredstva informisanja. Na taj način se obezbjeđuje ravnoteža između obaveze javnosti rada i poštovanja odredbi koje se odnose na zaštitu tajnih podataka i podataka o ličnosti. 

Savjet takođe podržava aktivno uključivanje predstavnika NVO sektora u rad Savjeta, na način da daju konkretan doprinos izradi pojednih akata, kao što je to bio slučaj u prethodnom periodu. Dopunom Poslovnika precizirani su uslovi i način uključivanja predstavnika NVO sektora u njegov rad, kako bi se pod jednakim uslovima afirmisalo učešće  civilnog društva i doprinijelo njegovom efikasnom radu.

Zbog svega navedenog, pogrešno je tumačenje da donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika predstavlja zatvaranje vrata Agencije za javnost, već naprotiv stvorene su pravne pretpostavke da nakon stupanja na snagu Odluke zainteresovani predstavnici svih medija mogu pratiti sjednice Savjeta, izuzev u slučajevima kada je zakon ograničio prisustvo javnosti, odnosno isključio javnost.

Podsjećamo da je javnost rada Agencije i do sada ostvarivana u skladu sa članom 101 Zakona o sprječavanju korupcije, kroz objavljivanje saopštenja, odluka i ostalih dokumenata na internet stranici, ne samo kada je u pitanju rad Savjeta, već i ostale nadležnosti Agencije.

Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Novosti