Agencija za sprječavanje korupcije

Održana 22. sjednica Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet prihvatio Izvještaj o realizaciji Plana rada i Izvještaj o realizaciji Budžeta Agencije za I kavartal 2016. godine
13. maj 2016.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Razmatrajuci Izvjestaj o realizaciji Plana rada Agencije za sprječavanje korupcije, koji je direktor Agencije dostavio, Savjet je konstatovo da se planirane aktivnosti realizuju predviđenom dinamikom, i u skladu sa postavljenim indikatorima.

U izvještajnom periodu usvojeni su svi podzakonski akti iz oblasti rada Agencije, i obezbijeđeni su prostorni i tehnički  kapaciteti za početak rada Agencije. Kada su u pitanju kadrovski kapaciteti, u izvještajonm periodu je popunjeno 72,7% radnih mjesta, dok je proces zapošljavanja preostalih službenika u toku.

Kada je u pitanju sprječavanje sukoba interesa, na početku rada Agencije  podneseno je 95 zahtjeva za davanje mišljenja, koja su se odnosila  na  potencijalnu sumnju o postojanju sukoba interesa javnih funkcionera, nespojivost u vršenju javnih funkcija, primanja naknada i dr. U slučajevima kada je dato mišljenje da javni funkcioner obavlja nespojive funkcije podnijete su ostavke u 22 predmeta.

U dijelu kontrola primljenih poklona, donacija i zaključenih sponzorstava, 12 organa vlasti je dostavilo izvještaj, tj. obavještenje da su javni funkcioneri primili ukupno 75 poklona,  dok su 22 organa vlasti dostavila izvještaje o primljenim donacijama i sponzorstvima. Ukupno je prijavljeno 139 primljenih sponzorstava i donacija, uz koju je priložena potrebna dokumentacija.

Kada je u pitanju provjera izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera, do 31. marta 2016., provjereno je  137 javnih funkcionera  od kojih su 100  državni  i 37  lokalni, među kojima je 40 sudija, 13 tužilaca i 4 poslanika. Tačne podatke dostavilo je  131 javnih funkcionera, dok su 6 dostavili netačne podatke (4 lokalna i 2 državna). 

Okončana  su i 224 prekršajna postupka iz 2015. godine, dok  je  pokrenuto ukupno  26 prekršajnih  postupaka  protiv javnih funkcionera (20 zbog nepronešenja prava upravljanja u privrednim društvima i 6 za netačne-nepotpune podatke).

U oblasti integriteta, u izvještajnom periodu 303 organa vlasti su usvojila planove integriteta.

Agenciji je podnijeto ukupno 8 prijava zviždača, od kojih su 4 proslijeđene nadležnim organima (1 je anonimna), sa napomenom o zakonskoj dužnosti dostavljanja povratne informacije Agenciji o ishodu postupka. U postupku provjere navoda i utvrđivanja činjenica i okolnosti iz 4 prijave, dvije se odnose na radne odnose, jedna na mobing i cenzuru, dok se jedna odnosi na zloupotrebu službenih ovlašćenja. Takođe, uz jednu od gore navedenih prijava, podnijet je i zahtjev za zaštitu zviždača.

U dijelu kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, Agenciji je dostavljeno 36 odluka o visini članarine za 2016. godinu, i jedna odluka nakon isteka roka, u skladu sa članom 12 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Agenciji je dostavljeno 36 godišnjih izvještaja političkih subjekata. U izvještajnom periodu Agencija je pokrenula po službenoj dužnosti 11 prekršajnih postupaka protiv političkih subjekata i odgovornih lica u političkim subjektima zbog nedostavljanja Odluke o visini članarine do 31. januara, kao i 8 postupaka protiv odgovornih lica u organima lokalne uprave za poslove finansija zbog nedonošenja i neobjavljivanja Odluke o visini budžetskih sredstava.

Takođe, prihvaćen je Finansijski izvještaj Agencije za sprječavanje korupcije za I kavartal 2016. godine,  sa Izvještajem o načinu utroška sredstava iz budžetske rezerve za 2015. godinu, i Izvještajem o sprovedenim postupcima javne nabavke za I kvartal 2016. godine,  sa ocjenama i zaključcima.

Kada je u pitanju realizacija budžeta, od predviđenog iznosa 385,428.42 € za prva tri mjeseca rada Agencije, izvršeno je 140,698.81 EUR, odnosno 36,50%.

Planom javnih nabavki predviđeno je 38 postupaka, od kojih je u potpunosti sprovedeno 6, a u toku je 11 postupaka.

Novosti