Agencija za sprječavanje korupcije

Održana 19. sjednica Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet preporučio proaktivniji rad Agencije u realizaciji svojih nadležnosti u daljem toku izborne kampanje za odbornike SO Tivat
8. april 2016.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije
Savjet je na današnjoj sjednici razmatrao realizaciju Plana kontrole i nadzora i Kalendar aktivnosti tokom izborne kampanje za izbor odbornika u Skupštini opštine Tivat, i konstaovao da se predviđene aktivnosti realizuju u planiranom roku i obimu. Takođe je konstatovano da su obveznici primjene Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja u potpunosti ispunili svoje zakonske obaveze.

Direktor Agencije informisao je članove Savjeta o izvršenim kontrolama izvještaja političkih subjekata organa vlasti i pravnih lica u toku izborne kampanje, zatim o poštovanju zabrana i ograničenja propisanih zakonom u toku izborne kampanje, kao i o broju podnijetih zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

Savjet je ocijenio da je poterbno preduzeti dodatne aktivnosti kontrole i nadzora, i s tim u vezi odlučio da tokom  naredne nedljelje zajedno sa ovlaščenim službenicima Agencije posjeti organe vlasti u Opštini Tivat, kako bi se izvršila kontrola poštovanja zakonskih zabrana i ograničenja u toku izborne kampanje, u dijelu zapošljavanja, eventualnog otpisa dugova, i dr.

Savjet je sačinio Pregled realizacije zaključaka sa 17. i 18. sjednice Savjeta, , i utvrdio dalju dinamiku njihovog sprovođenja.

U skladu sa članom 88 Zakona o sprječavanju korupcije i članom 5 Pravila o provjeri podataka iz Izvještaja o prihodima i imovini direktora Agencije za sprječavanje korupcije, Savjet je sproveo  postupak administrativno-tehničke provjere podataka Izvještaja o prihodima i imovini direktora Agencije, Sretena Radonjića, za 2015. godinu. Uvidom u predmetnu dokumentaciju, Savjet je konstatovao da je Izvješaj podnesen u zakonskom roku i da je  formalno-pravno pruvilno popunjen, u skladu sa članom 24 Zakona o sprječavanju korupcije.


Novosti