Agencija za sprječavanje korupcije

Održano predavanje u Beranama o nadležnostima Agencije i obavezama iz antikorupcijskih zakona

Predstavnici Agencije su odgovarali na sva pitanja polazanika obuke o nadležnostima Agencije za sprječavanje korupcije, te pravima i dužnostima obveznika Zakona o sprječavanju korupcije, Zakona o lobiranju i Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.
15. septembar 2017.

U sali Skupštine Opštine Berane je održana obuka na temu “Nadležnosti Agencije za sprječavanje korupcije i obaveze organa vlasti i političkih subjekata u sprovođenju antikorupcijskih zakona“. Obuci u Beranama je prisustvovalo 20 učesnika, predstavnika Opštine Berane i Skupštine Opštine Berane, kao i predstavnika javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač lokalna samouprava.  

Obuka je organizovana u cilju efikasnog ispunjavanja svih obaveza organa vlasti koje su predviđene antikorupcijskim zakonima. Polaznicima je ukazano na važnost generalne promocije etičkih principa i kulture integriteta na svim nivoima u lokalnoj samoupravi, te na  zakonsku obavezu donošenja planova integriteta i izvještaja o njihovom sprovođenju.

Koordinator Sektora za prevenciju korupcije Mladen Tomović je govorio o praktičnoj implementaciji planova integriteta i blagovremnoj analizi korupcijskih rizika u instituciji, ulozi menadžera intergiteta u promovisanju antikorupcijskih propisa, i obavezi poštovanja navedenih propisa od strane svih zaposlenih u javnom sektoru.

Učesnici obuke su takođe upoznati o zakonskim obavezama koje se odnose na prijem i postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača, sa naglaskom na efikasan sistem kontrole prijava neregularnisti i osposobljenost lica koja primaju prijave zviždača.

Takođe su objašnjene i obaveze lobiranih lica i organa vlasti u skladu sa Zakonom o lobiranju, a posebno obaveze izvještavanja u vezi sa dozvoljenim i nedozvoljenim lobiranjem, shodno odredbama tog Zakona. Predstavljene su i odredbe Zakona o sprječavanju korupcije koje se odnose na sprječavanje sukoba interesa. 

Načelnik Odsjeka za sprovođenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja Dušan Drakić je polaznicima predavanja prezentovao obaveze političkih subjekata i organa vlasti po osnovu  Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Predstavnici Agencije su odgovarali na sva pitanja polazanika obuke o nadležnostima Agencije za sprječavanje korupcije, te pravima i dužnostima obveznika Zakona o sprječavanju korupcije, Zakona o lobiranju i Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Polaznicima je podijeljen antikorupcijski material – bilteni i flajeri na različite teme iz oblasti rada Agencije.


Novosti