Agencija za sprječavanje korupcije

Odbačene tužbe protiv Agencije

15. septembar 2017.

Agencija za sprječavanje korupcije obavještava javnost da su u svim do sada rješenim predmetima koji su se vodili pred Upravnim sudom odbačene tužbe koje su podnešene protiv Agencije, a koje su se odnosile na postupanje Agencije po prigovorima u vezi sa nepravilnostima u dijelu objavljivanja putnih naloga i analitičkih kartica u toku izborne kampanje za parlamentarne izbore u oktobru 2016. godine. 

Agencija podsjeća da je zbog neobjavljivanja analitičkih kartica i putnih naloga u skladu sa zakonom pokrenula 316 prekršajnih postupaka. Za povrede Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja sudovi za prekršaje su do 1.07.2017. godine izrekli novčane kazne u iznosu od 66.295 eura. U slučaju objavljivanja nepotpunih analitičkih kartica (što u Zakonu nije definisano kao prekršaj), Agencija je postupila proaktivno, izvršila konsultacije sa organima vlasti i uputila preporuke o dopuni podataka o njihovoj budžetskoj potrošnji u toku izborne kampanje. Državne institucije su ispoštovale sugestiju Agencije i kroz dopunu analitičkih kartica obezbijedile kompletnost i  dostupnost informacija o upotrebi budžetskih sredstava. 

Sa druge strane, Agenciji je u toku izborne kampanje za parlamentarne izbore 2016. godine, dostavljeno ukupno 2373 prigovora zbog sumnji u postojanje povrede Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Od navedenog broja, 2298 prigovora se odnosilo na sumnju da objavljene analitičke kartice i putni nalozi organa vlasti sadrže nepotpune podatke, odnosno da navedeni dokumenti ne prezentuju određene informacije za koje podnosioci prijava smatraju da bi trebalo da budu obuhvaćeni u putnim nalozima i analitičkim karticama. 

Po navedenim prigovorima je Agencija preduzela aktivnosti u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, nakon čega je obavijestila podnosioce o preduzetim radnjama i ishodu ovih radnji. 

Agencija podsjeća da je kaznena politika Agencije u toku izborne kampanje strogo definisana odredbama zakona, ali da Agencija proaktivno sprovodi sve zakonom dozvoljene mjere u cilju podizanja povjerenja javnosti u izborni proces. U susret izborima koji će se održati u 2017. i 2018. godini, Agencija izražava stav da će pravovremeno i zakonito postupanje po prigovorima ostati među prioritetima rada ovog državnog organa u toku nadzora i kontrole izbornih kampanja.    

Agencija takođe izražava uvjerenje da se zakonitost i transparentnosti budućih izbornih procesa može postići samo dosljednom primjenom zakonskih ovlašćenja, jačanjem komunikacije i dobre saradnje sa podnosiocima prigovora i svim ostalim obveznicima Zakona, čime će se otkloniti rizika potencijalnih izbornih zloupotreba.  


Novosti