Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 46. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

31. mart 2021.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet Agencije za sprječavanje korupcije je na današnjoj sjednici usvojio Plan rada ASK za 2021. godinu.

Plan obuhvata 13 ključnih ciljeva kroz koje su detaljno predstavljene aktivnosti i indikatori rezultata, kao i vremenski okvir njihove realizacije.

U fokusu pažnje ASK ove godine biće, između ostalog, uspostavljanje i intenziviranje saradnje sa nadležnim državnim institucijama i tijelima, kao sa i nevladinim organizacijama koje se bave borbom protiv korupcije.

Imajući u vidu da je u 2021. godini planirano održavanje lokalnih izbora u pojedinim opštinama, kapaciteti Agencije će u velikom dijelu biti usmjereni na obavljanje poslova iz ovog dijela njenih nadležnosti, odnosno potpunu realizaciju cilja cilja koji se odnosi na jačanje integriteta političkih subjekata i izbornih kampanja kroz transparentno finansiranje i odgovornu upotrebu javnih resursa.

Planom je predviđen novi cilj - obezbjeđivanje poštovanja antikorupcijskih zakona kroz vođenje upravnih postupaka iz nadležnosti Agencije, imajući u vidu novu organizacionu strukuturu Agencije, kojom je objedinjeno vođenje upravnih postupaka,.

Takođe, Agencija je ovim Planom predvidjela da u svim upravnim postupcima koje pokrene po službenoj dužnosti, a na osnovu prethodno sprovedenog postupka provjere, utvrdi kršenje Zakona, a nastaviće i sa pokretanjem upravnih postupaka po osnovu zahtjeva od strane fizičkih, pravnih i NN lica.

U dijelu obezbjeđivanja transparentnosti imovine i prihoda javnih funkcionera, kao i tačnosti i potpunosti podataka u izvještajima, ovogodišnjim Planom su predviđeni raniji rokovi za otpočinjanje provjere tačnosti i potpunosti podataka u izvještajima o prihodima i imovini javnih funkcionera (I – IV kvartal), kao i dodatne provjere (II – IV kvartal). Na taj način će se omogućiti pokretanje prekršajnog postupaka u zakonskom roku od 60 dana od prijema izvještaja u kojem su uočene nepravilnosti, a za javne funkcionere za koje su ove vrste provjera predviđene Godišnjim planom provjere za 2021.

U ovoj godini planirano je dalje kompletiranje funkcionalnosti internet stranice ASK, sa ciljem da se svi podaci iz sistema, koji su inače objavljeni i dostupni javnosti kroz različite izvještaje Agencije, političkih subjekata ili organa vlasti, učine dostupnim putem jedinstvenog sistema pretrage.

Savjet ASK će redovno pratiti realizaciju Plana, kroz razmatranje kvartalnih izvještaja o radu, i na taj način analizirati i mjeriti uspješnost realizacije svih aktivnosti navedenih u Planu rada.

Novosti