Agencija za sprječavanje korupcije

Novi sastanci ASK sa predstavnicima civilnog sektora

9. oktobar 2020.

U sklopu redovnih aktivnosti, a u skladu sa posvećenošću produbljivanju saradnje sa civilnim sektorom, direktorica Agencije za sprječavanje korupcije Jelena Perović sa saradnicima se ove sedmice, u odvojenim posjetama, sastala sa predstavnicima nevladinih organizacija Građanska alijansa, Centar za građanske slobode i Politikon mreža.

Tokom razgovora, dostignut je visok stepen saglasnosti u predmetima od zajedničkog interesa. Istaknuta je želja za razmjenom informacija, saznanja i iskustava, i uspostavljanjem istinskog partnerskog odnosa, uz obostranu predanost borbi protiv korupcije u njenim raznorodnim oblicima.

Posebno su izdvojeni značaj edukacije i prevencije i mehanizmi pružanja pomoći i zaštite zviždača. Zajednički stav je da ima prostora za izmjene i unaprjeđenje postojećeg zakonskog okvira, i detaljnije određenje pozicije, uloge i nadležnosti Agencije, ali i za obuhvatnije korišćenje važećih zakonskih rješenja.

Na sastancima, direktorica Agencije je bliže upoznata sa idejama i projektima nevladinih organizacija iz oblasti antikorupcije, a tema je bila i konkretizovanje i formalno-pravno osnaživanje saradnje. Sagovornici su prepoznali značaj potpunije međusobne komunikacije i stvaranja klime uzajamnog povjerenja, kao temelja za svrsishodnije, efikasnije i optimalnije korišćenje resursa.

Još jednom je poslata nedvosmilena poruka o potpunoj otvorenosti Agencije prema javnosti, njenoj dostupnosti i transparentnosti u radu. Kontakti sa predstavnicima civilnog sektora postaju prepoznatljiva praksa Agencije, koja otvara vrata svim zainteresovanim nevladinim organizacijama i ohrabruje ih da se obrate sa konkretnim predlozima, komentarima i sugestijama.

Novosti