Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje

Obavještenje za zakonske obveznike - politički subjekti
28. septembar 2020.

Agencija za sprječavanje korupcije ukazuje zakonskim obveznicima na obavezu propisanu odredbama Zakona o finansiranju poitičkih subjekata i izbornih kampanja.

Politički subjekti su dužni da u roku od 30 dana od dana održavanja izbora, odnosno do 29. septembra 2020. godine, sačine izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora za izbornu kampanju, sa pratećom dokumentacijom.

Izvještaji se dostavljaju u elektronskoj i štampanoj formi na obrascima koje je utvrdila Agencija, i objavljuju se na internet stranici ovog organa.

Obrasci se mogu preuzeti i u sekciji “Korisnički servisi/Preuzimanje obrazaca” na internet stranici Agencije.

Obveznici su dužni da popunjene obrasce dostave Agenciji u elektronskoj formi, u sekciji “Korisnički servisi/Slanje obrazaca”. Nakon što informacioni sistem Agencije korisniku vrati obrazac sa bar kodom, korisnik je dužan da taj obrazac odštampa, potpiše i dostavi Agenciji.

Suštinska kontrola finansiranja političkih subjekata u izbornoj kampanji je jedna od osnovnih zakonom propisanih nadležnosti Agencije. U toku izborne kampanje za izbore održane 30. avgusta, Agencija je u kontinuitetu pratila aktivnosti političkih subjekata i pružalaca usluga, pri čemu je za sada evidentirano 156 pružalaca usluga i kontrolisano 259 aktivnosti svih političkih subjekata u iznosu od 1 348 143€.

Agencija će na osnovu prikupljenih podataka o aktivnostima političkih subjekata, u skladu sa ranije sačinjenom metodologijom kontrole finansiranja političkih subjekata, sprovesti kontrolu potpunosti i tačnosti dostavljenih izvještaja političkih subjekata u roku propisanom Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbrnih kampanja.

O rezultatima analize izvještaja i podataka o izbornoj kampanji političkih subjekata, Agencija će informisati javnost u skladu sa zakonom.

Novosti